Тхьэкущынэ Аслъанрэ Ткачев Александррэ зэгурыIоныгъэ тхьапэ чIырадзагъ


Адыгэ республикэм илIышъхьэу Тхьэкущынэ Аслъанрэ Краснодар краим илIышъхьэу Ткачев Александррэ, Адыгэ республикэмрэ Краснодар краимрэ язэдэлэжьэн фэгъэхьыгъэ зэгурыIоныгъэ тхьапэ чIырадзагъ. Ар бэдзэогъум и 23-м 2014 илъэсым къалэу Краснодар щычIадзагъ.  Мыр 2007 илъэсым зэгурыIоныгъэ тхьапэу бгъуитIум чIырадзэгъагъэм къыкIэлъыкIоу ары.

Адыгэ республикэм илIышъхьэ ипресс-къулыкъу къызэритырэмкIэ туризм (зекIо), щэн-щэфэн ыкIи инфраструктура афэгъэхьыгъэ проектхэр зэдрашIынэу ары.

Тхьэкущынэ Аслъан Ткачев Александр