Фащист гупщысэхэр Адыгэхэм къахалъхьэнэу зыгорэхэр ыужь итыхЖъоныгъуакIэм и 21-м, 2017-рэ илъэсым, шъыгъо-шIэжь мафэм, Тыркуем щыпсэурэ Адыгэмэ Истамбул зэхахьэ ащIыгъ. Ахэр урамым къырэкIохыш, Урысие федерацием илIыкIо зычIэс унэм ипашъхьэ мырэзэныгъэ зэхахьэ щашIыгъ. 

Урысые империем лъэпкъ гъэкIод Адыгэ лъэпкъым къызэрэришIагъэр дунаем тет хэгъэгухэм, Урысые федерациери апэу итэу ащтэн фаеу зэхахьэм хэтыгъэхэр чIэдэуагъэх.

Зэхахьэм хэлэжьагъэхэм ащыщ Тыркуем щыIэ Черкес федерацие зыфаIорэм хэтхэр. Ахэм Адыгэ хабзэм къемыкIурэ Iофгорэ зэхахьэм щызэрахьагъ. Ахэр, шъхьэ къупшъхьэхэм лъыхэр къатIэтIэхэу, а шъхьэхэр бэщым пыгъэнагъэу зэхахьэм хэтыгъэх. Адыгэ кIэлэцыкIоу зэхахьэм хэтыъэхэми а шъхьэ къупшъхьэхэр арагъэIыгъагъэх.

Адыгэ Iофым пылъ активистгорэм къызэрэтиIуагъэмкIэ а Черкес федерацием хэтхэм ащыщгорэхэм фащист гупщысэхэр яIэх. Ахэр арых а шъхьэ къупшъхьэ къырахьэкIын гупщысэр адыгэхэм къахалъхьэнэу ыужь итыхэр.