Егъанэ Ибрагим хэхэсым щыщхэм къафэгущыIагъ (видео)

Чъэпыогъум и 6, 2016 илъэс.

Егъанэ Ибрагим Адыгэ хэкум фэгъэхьыгъэу хэхэсым щыщхэм къафэгущыIагъ.