Адыгэ РеспубликэмкIэ зэфэшъхьэф хьыкумэт къулыкъухэр къэзыгъэзэжьыгъэхэм къатэгукIэх


Тхьэмафэ ипэкIэ зэфэшъхьэф къэбар лъыгъэIэс кIуакIэхэм къэбар къатыгъ, Тыркуем къыкIыжьхи Адыгэ хэкум къэзыгъэзэжьыгъэхэм ащыщгорэхэм, Урысием идзэ къохьлъатэ Тыркуе дзэм къызэрэриутэхыгъэм пае Тыркуе паспортэу аIыгъэхэр агъэтIылIыжьын ашIоигъоу. 

Непэ, тыгъэгъазэм и 14-м, Адыгэ Республикэм и ТВ исайт къыщатхыгъ къэзыгъэзэжьыгъэхэм ащыщэу нэбгрэ 20 фэдиз къохьлъатэр къызэрэраутэхыгъэм пае Тыркуе паспортэу аIыгъэхэр агъэтIылъыжьын ашIоигъоу. 

Мы тхыгъэм ишъыпкъапIэ зэдгъэшIэнэу тызычIаупчIэм, къызэрэкIэкIыгъэмкIэ, зэфэшъхьэф хьыкум къулыкъухэр къэзыгъэзэжьыгъэхэм ащыщхэм къатэгукIэх ыпшъэкIэ къэттхыгъэм фэдэ джэпсалъэхэр къаIонэу ыкIи ащ фэдэу къэзымыIохэрэм яIофхэр дэй хъунэу къараIо. Мыщ нэмыкIэуи, къэзыгъэзэжьыгъэхэм IофшIапэу яIэхэм хьыкумэт къулыкъухэр къалъэкIохи уплъэкIунгорэхэр къафрашIых. Джащ фэдэу Адыгэ тэкIоу ихэкужъ къэзыгъэзэжьыгъэхэр рагъэзых. 

Мыекъопэ къэлэ Адыгэ Хасэ - Черкес советым хэтгорэм къызэриIуагъэмкIэ неущ, тыгъэгъазэм и 15-м, мы Iофым ехьылIагъэу хасэм игъэцэкIакIо-купым зэхэсыгъо иIэщт.