Адыгэхэм афэгъэхьыгъэ тхылъхэм якъэгъэлъэгъон Адыгеим щэкIо.


Адыгеим икъэлэ шъхьаIэу Мыекъуапэ тхылъ къэгъэлъэгъон къыщзэIуахыгъ. Ащ къыщытыгъэх Германием къикIыжьыгъэ адыгэ лъэпкъэгъоу , шIэныгъэлэжьэу Едыдж Батрай ыугъоигъэ зырыз тхылъхэу IэкIыбым къыщыдэкIыгъэхэр. Ащ фэшъхьафэу бзэшIэныгъэлэжьэу КIэрэщэ Зэйнаб ыугъоигъэ тхылъхэри къэгъэлъэгъоным хэхьагъэх. Къэгъэлъэгъоным игупшысэ шъхьаIыр – адыгэхэм ятарихъ.

Анахь тхылъ гъотыгъуаехэм ащыщэу къэгъэлъэгъоным къыщытыгъ Къэбэртэе- венгер-латын гущыIалъэр. Ар джырэкIэ зы ныIэп зэрэхъурэр.

Гъотыгъое тхылъхэу я I8 лIэшIэгъум къыщежьэу къыдэкIгъэхэу къэгъэлъэгъоным хэтхэм  ащыщых, гущыIэм пае, IэкIыб гъогузекIохэу Спенсер, Вагнер, Кильман зыфэпIощтхэм адыгэхэм апае атхыгъэхэр.

ШIэныгъэлэжьэу Едыдж Батрай тхылъ угъоиным ищыIэныгъэ фигъэхьыгъ. Ащ ихъарзынэщ джырэкIэ тхылъ ыкIи сурэт техыгъэ 600 фэдиз хэлъ.

Фитыныгъэ радиом игущыIэгъугъэ бзэшIэныгъэлэжьэу  Абрэдж Ачырдан:

- Бэтрай илъэс пчъагъэм Германием исыгъ, нэмыкIыбзэм щеджагъ. Адыгэхэм ехьылIагъэр зэкIэ ащкIэ щиугъоигъ. Тхылъ зэфэшъхьафхэу, бзэ зэфэшъхьафхэмкIэ къыдэкIыгъэхэр ыугъоигъэх. СшIогъэшIэгъоныгъэх сэ ижъ дэдэхэ тхылъхэу, нэмыцыбзэкIэ къыдэкIыгъэхэр, апэдэдэ адыгэхэм къатегущыIэхэрэр. Лъэпкъым къытегущыIэхэрэ тхылъхэр зэригъэуIугъэх. Джаущтэу Бэрзэдж Нихьади бэ ыугъоигъэр.


БзэшIэныгъэлэжьэу КIээщэ Зэйнаб ежь иегъэ тхылъ IыгъыпIэм щыщ тхылъхэри къэгъэлъэгъоным хэхьагъэх. Ахэм ащыщ Бэрсэй Умар иадыгэ буквар иIэпэрытх къыдэкIыгъэри, Тамбыем икъэбэртэе тхыбзи. Тлъылъхэм ащыщхэр электрон шъуашэм ралъхьагъэх.

Фитыныгъэ радио, Щэрджэс Ларис