14 December 2016

Ихэку къэзыгъэзэжьыгъэу Тыгъужъ Сара "Адыгэ Пшъашъэ 2016" фагъэшъощагъ


Тыгъэгъазэм и 12-м, Къэбэртае-Бэлкъар Республикэм икъэлашъхьэу Налщыч идэжь Iус Адыгэ къуаджэу Кэнжьэ, "Адыгэ Пшъашъэ 2016" зыфиIорэ зэнэкъокъур щыкIуагъ. Ащ апэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ Иорданием къикIыжьи ихэку къэзыгъэзэжьыгъэу Тыгъужъ Сара.

Зэнэкъокъур зигъэхьазыргъэхэр, Налщыч къэлэ администрациемрэ КъБР-м щыIэ Адыгэ хасэмрэ.

Сурэтхэр Щыбзыхъо Астамир фасебукымкIэ нэкIубгъоу щриIэм къыхэтхыгъэх.
No comments:

Post a Comment

Адыгэ Хэку
Дунае
Кавказ Урысие
Диаспорэ
Тхыгъэхэр
Хэкугъэзэжьын
Адыгэ УпчIэ
Археологиер Экологиер
Спортыр
Туризм