12 October 2016

Егъанэ Ибрагим хэхэсым щыщхэм къафэгущыIагъ (видео)

Чъэпыогъум и 6, 2016 илъэс.

Егъанэ Ибрагим Адыгэ хэкум фэгъэхьыгъэу хэхэсым щыщхэм къафэгущыIагъ.

No comments:

Post a Comment

Адыгэ Хэку
Дунае
Кавказ Урысие
Диаспорэ
Тхыгъэхэр
Хэкугъэзэжьын
Адыгэ УпчIэ
Археологиер Экологиер
Спортыр
Туризм