12 October 2016

Егъанэ Ибрагим хэхэсым щыщхэм къафэгущыIагъ (видео)

Чъэпыогъум и 6, 2016 илъэс.

Егъанэ Ибрагим Адыгэ хэкум фэгъэхьыгъэу хэхэсым щыщхэм къафэгущыIагъ.

No comments:

Post a Comment

Адыгэ Хэку
Диаспорэ
Хэкугъэзэжьын
Тхыгъэхэр Жаман Аминэ – дунейпсом гулъытэшхуэ щызыгъуэта адыгэ киноухуакIуэ

Адыгэ УпчIэ
Археологиер
Экологиер
Спортыр
Туризм
Зэфэшъхьаф