12 January 2015

Хэт тэАдыгэ Хэку Таймс тхыгъэхэу итхэр нэмыкI сайтхэм къарехы, хьыкумэт сайтхэр, шъхьэфит информацие агенствэхэр ыкIи цIыфхэм атхыгъэхэр ащ пае а тхыгъэхэм афэгъэхьыгъэу пшъэдэкIыжь зихьырэр къэзытхыхэрэр ары ыкIи а тхыгъэхэр Адыгэ Хэку Таймс иеплъыкIэу е игупщысэу щытыхэп.

Адыгэ Хэку Таймс демократие гупщысэхэм атетэу мэлажьэ, шъхьэфитыныгъэ цIыфым иIэу гущыIэныр, лъытэныгъэ зэфэшъхьэф еплъыкIэхэм африIэныр ыкIи нэмыкIхэр. Адыгэ Хэку Таймс лъэкIэу иIэмкIэ зэфэшъхьэф къэбархэр ыкIи еплъыкIэхэр блогым къырегъауцох.

Адыгэ Хэку
Диаспорэ
Хэкугъэзэжьын
Тхыгъэхэр Жаман Аминэ – дунейпсом гулъытэшхуэ щызыгъуэта адыгэ киноухуакIуэ

Адыгэ УпчIэ
Археологиер
Экологиер
Спортыр
Туризм
Зэфэшъхьаф