Хьэжрэт Къэсейхьэблэ - Къэрэмырзейм я нэхъыжьхэр.

Сурэтыр 1913 гъэм трахащ.

Япэ сатырыр: Щымырзэ Жумалдин, Сидакъ Хьэжумар (хъыджэбз цIыкIур и къуэрылъху Мамущ), Къэсей Къэнэмэт, Хьэмыкъуэ ХьэщIэмахуэ, Къэсей Къарэкъэсей, Стороженко Иван, къуажэ писыру щытащ (и къуэр и гъусэу), Степан Федорович Басария, къуажэм егъэджакIуэу дэсащ.

ЕтIуанэ сатырыр: Мысрокъуэ Нану (зи щхьэ щIагъуэу къыкъуэмыщыр), Джатэ Хьэдзу, МыкIытIэ Iэхьмэд, Уэрдокъуэ Сэлихь, Даур Сэлихь, Борей Жамырзэ, Кхъуэхъу Тыкъуэ, Дэхъу ХьэматI.

Ещанэ сатырыр: Гъуэщокъуэ Къасбот, Абыкъу Щамел, Уэзрокъуэ Хьэжбатыр, Уэрдокъуэ Батокъуэ, Банэ Мыхьэмэтджэрий, Аслъэн Пелуан, Щоджэн Къаудыгъу.

ЕплIанэ сатырыр: Тхьэкъуахъуэ Жамырзэ, Сидакъ Джырандыкъуэ, Дэхъу Сэлихь, Аслъэн Елдар, Кхъуэхъу Нухь, Шэрджэс Борэн, Къэздэхъу (Пщыунэ) ПIатI.

* Пщы Къэсей Къэнэмэтрэ Къэрэкъэсейрэ Къэсей Мысост и къуэ Къазий и бынхэщ. Къазий и анэ къилъхуа и шыпхъу закъуэри – Жан – Къэрэмырзэ Батокъуэ и щхьэгъусащ.

Къуажэпщхэр зэрылъху-зэрыпIу зэрыщытым къыхэкIащ Хьэжрэт Къэсейхьэблэмрэ Къэрэмырзеймрэ зы лэгъуп ишхыкIыныр.

Tabish Murat