20 March 2016

Адыгэ кIэлэцыкIур Хельсингборг ичепион хъугъэ


БлэкIыгъэ тхьэмафэм Шведием ит къалэу Хельсингборг Тайкуанду бэнэнымкIэ зэIухыгъэ зэнэкъокъу щыкIуагъ. Ащ 28-рэ килограм къэзыщэкIырэ кIэлэцыкIу купыхэмкIэ апэрэ чIыпIэр къихьыгъ Адыгэ кIэлэцыкIоу Щырыхъу Батырбый. Зэнэкъокъум Шведием имызакъоу Европэм ит хэгъэгухэм ащыщ бэнакIохэри хэлэжьагъэх. Джащ фэдэу Шведием ис Адыгэхэм фасебукым нэкIубгъоу щряIэм къыщатхы. 

Сирие заом къыхэкIэу Сирием щыщ Адыгэ мин заулэ Европэм ыхьагъэх. Ахэм ащыщхэри Шведием щэпсэух. Батырбый иунагъо илъэситIу хъугъэу а хэгъэгъэгум щэпсэу.

No comments:

Post a Comment

Адыгэ Хэку
Диаспорэ
Хэкугъэзэжьын
Тхыгъэхэр Жаман Аминэ – дунейпсом гулъытэшхуэ щызыгъуэта адыгэ киноухуакIуэ

Адыгэ УпчIэ
Археологиер
Экологиер
Спортыр
Туризм
Зэфэшъхьаф