Шъачэ олипиадэу щагъэпсырэм фэгъэхьыгъэ мырэзэныгъэ зэхахьэ Ню-Йорк щыкIуагъМэзаем и 6-м Америкэм ит къалэу Ню-Йорк мырэзэныгъэ зэхахьэ Адыгэхэм щырагъэкIокIыгъ. Ар 2014 илъэсым хэкум ит къалэу Шъачэ щагъэпсырэ чIымафэ олимпиадэм зэрэдырамыгъащтэрэм ыкIи Сирием щыпсэурэ Адыгэхэр хэкужьым къэщэжьыгъэнхэм фэгъэхьыгъагъ.


Мы мафэм, Урысие федерацием илIыкIохэм Шъачэ олимпиадэм фэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъон Ню-Йорк щашIыгъ. Ащ ипэгъокIэу а мафэдэдм Америкэм щыпсэурэ Адыгэ куп зэгъусэхэу, Адыгэ ныпхэр аIыгъэу, тхьапэ инхэр аIыгъэу, къэгъэлъэгъоныр зыщашIыгъэ унэм ипашъхьэ мырэзэныгъэ зэхахьэр щырагъэкIокIыгъ.

Чылагъо-хъагъэм (facebook) ит нэкIубгъоу "Хьэу Шъачэ 2014" (No Sochi 2014) зыфиIорэм сурэтхэр къитхыгъэх.