Къалэ Адыгэ хасэ Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъ

ЖъоныгъуакIэм и 14-м Адыгэ республикэм икъэлашъшьэ Мыекъуапэ Адыгэ зэфэс щыIагъ. Ащ хэлэжьагъэхэм рахъухьагъ Мыекъуапэ икъалэ Адыгэ хасэ къызэIуахынэу.
Хасэм гупщысэу иIэщтхэр, пшъэрылъэу зыфишIыжьыгъэхэр ыкIи ахэр зэрэбгъэцэкIэщт шIыкIэхэр зэдращтагъ ыкIи ар афициално ашIыным фэгъэхьыгъэ тхьапэхэр хьыкумэтым ратыщт.

Пшъэрылъэу зыталхьэжьыгъэхэм ащыщ, Адыгэ республикэм икъэралыгъо шъхьэфитыныгъэ зыфиIорэ джапсалъэу илъэс 20 ипэкIэ ащтэгъагъэм дэлэжьэнхэр. Адыгэ лъэпкъыр ихэку щызэIукIэжьнэм дэлэжьэнхэр. Лъэпкъхэм я гузэгу зэгурыIоныгъэ илъыным дэлэжьэнхэр. Демократиер гъэпытэгъэныр ыкIи нэмыкIхэр.

Зэфэсым хасэм нэгрыбгъу хъурэ гъэцэкIакIо купыр къыхридзыгъ. Ахэр: Чытыжъ Аслъан, Аджигирев Аскерби, Хьэтыкъуай Адым, Хьэпае Арамбый, Хьанэхъу Хьэзраил, Цыргъой Гиса, Бызэрыкъо Аслъан, Къуижъ Адам. Хасэм итхьэматэу къыхрадзыгъ Цундыщкъо Заурбек. Джащ фэдэу къатхы Адыгэ информацие агенствэхэу "Адыгэ Хэкум и Макъ" "Натпресс.Ру".

КъэIогъэн фае, мы аужьырэ мазэхэм Адыгеим щылажьэрэ "Адыгэ Хасэ - Черкес Парламент" зыфиIорэм илэжьакIэ ягуримхьэу цIыфбэмэ къаIоу къыхэкIыгъ. Мыщ ипэгъокIэу мы къалэ хасэ зыфэтыIуагъэр къызэIуахыгъэнкIи мэхъу.

Ипшъэрэ сурэтыр Цундыщкъо Заурбек.
Ихэрэ сурэтэр Адыгэ республикэм ихьыкумэтрэ ипарламентрэ зыч1эс унэр.