Дунае Адыгэ Хасэм изэфэс (20.10) хэт хэлэжьэщтыр?

Iоныгъом и 8-м Дунае Адыгэ Хасэм (ДАХ) и хэсашъхьэ Налъчик зэхэсыгъо щыриIагъ. Ащ унашъо щащтагъ чъэпыогъум и 20-м, 2012 илъэсым, Дунае Адыгэ Хасэм изэфэс Налъчик щырагъэкIокIынэу. Аужьырэ зэфэсэр 2009-рэ илъэсым Мыекъуапэ щыкIокIыгъагъ. Ащ нэмыкIэу хэсашъхьэм унашъо ыщтагъ чъэпыогъу мазэм, 2012-рэ илъэсым, Адыгабзэм фэгъэхьыгъэ зэхахьэ Тыркуем щырагъэкIокIынэу. Мыщ фэдэ зэхахьэ 2008-рэ илъэсым Амман (Иордание) щыкIокIыгъагъ.

Дунаем тет Адыгэ хасэхэм язныкъо фэдиз пIомэ хъунэу Дунае Адыгэ Хасэм хэтхэп. Ахэр ДАХ-м изэфэс хэлэжьэщтхэп. Адыгэ хэкумкIэ, движениехэу "Адыгэ Зэфэс", "Адыгэ Зэгохьэныгъэ", "Хасэ", "Адыгэ Хэгъэгупсэхэр", "Адыгэ Хэкужъ", "Адыгэ Хасэ АР", ДАХ-м хэтхэп. движьениехэу "Адыгэ Хасэ ЧП АР", "Адыгэ Хасэ КъЧР", "Адыгэ Хасэ КъБР", "Щапсыгъэ Адыгэ Хасэ" ДАХ-м хэтых.

ТыркуемкIэ ДАХ-м хэт "Кавказ Зэгохьэныгъэ". Ащ хасэ 60 фэдиз епхыгъ. Хасэхэу "Адыгэ Хэгъэгупсэхэр", "Кавказ Форум" ыкIи Адыгэ Хасэ 50 фэдиз ДАХ-м хэтхэп.

ЕвропэмкIэ ДАХ-м хэт "Германием ис Адыгэхэм я Зэгохьэныгъэ". ДАХ-м хэтхэп "Европэм ис Адыгэхэм я Зэгохьэныгъэ" ыкIи "Адыгэ Хэгъэгупсыхэр". Джащ фэдэу нэмыкI хэгъэгухэм арит хасэхэм язныкъо ДАХ-м хэтых адрэхэр хэтхэп.

Дунае хасэм хэмыт хасэхэм ахэт цIыфхэм бэрэ къаIоу ыкIи бэрэ къатхэу къыхэкIыгъ Дунае хэсакIэ зэхэщэгъэн фаеу. Ахэм яеплъыкIэкIэ ДАХ-р илъэс 20 ипэкIэ зызэхащэм пшъэрылъэу зыфагъэуцужьыгъагъэхэр амыгъэцэкIагъэу алъытэ. Адыгэ лъэпкъым иIоф шъхьэIхэм шъхьэихыгъэу адэмылажьэрэ дунае хасэр ыкIи дунаем тет хасэхэм язныкъо зыхэмыт дунае хасэр лъэпкъым ицIэкIэ гущыIэнэу фитыныгъэ имыIэу алъытэ. Мыхэм анэмыкIэу хэкум ыкIи хэхэсым щыщ Адыгэ ныбжьыкIэхэм зэфэшъхьэф купхэр зэхащэу аублагъ. Ахэм Адыгэ Iофым пылъ интернет сайтхэр, зэхэгущыIэжь купхэр зэхащагъэу мэлажьэх. Ащ ныбжьыкIэхэм къыщатхыхэрэм уахаплъымэ нэрылъэгъоу олъэгъу Дунае Адыгэ Хасэр ягу зэрэримыхьэрэр ыкIи бэ ахаплъэгъощтыр ДАХ-р зыфэдыр амышIэу.