Адыгэ тхылъ интернет дучан (adygbook.ru) къызэIуахыгъ

ЖъоныгъуакIэ мазэм, 2022 илъэсым, АдыгабзэкIэ лажьэрэ интернет Адыгэ дучан (adygbook.ru) къызэIуахыгъ. АдыгабзэкIэ лажьэрэ сайтэу щыIэр макIэдэд, ащ пае, мыщ фэдэ къэбар зыплъэгъукIэ уигу къеIэты ыкIи Адыгабзэр зэрэщыIэщтыр къегъэлъагъо. 

Мары, дучаным  и "Хэт тэ" къотамэм къыратхагъэр:

Тхьэм ишIукIэ АдыгабзэкIэ лажьэрэ интернет Адыгэ Тхылъ ЩапIэ (AdygBook) къызэIутхын тлъэкIыгъ. Пшъэрылъ шъхьаIэу тиIэр Адыгабзэр шIу зилъэгъоу, АдыгабзэкIэ тхыгъэ тхылъхэр зыIэчIигъэхьэнэу зышIоигъохэм ягухэлъхэр къадэтыгъэхъунэу ары. Тхылъхэм аригъусэу Адыгэм епхыгъэ IэшIагъэхэр, шIухьафтынхэр ыкIи нэмыкIхэри тищапIэ чIэлъых.

Нахьыбэ едж >>> Адыгэ Тхылъ ЩапIэ - adygbook.ru