Урысыем икъэлэ анахь къэшIэжьыгъошIу раIолIэнэу Мэекъуапэ «мэбанэ»

Хэгъэгум икъэлэ анахь къэшIэжьыгъошIуитфым ясатыр Мэекъуапэ хэхьагъ, уахътэм яплъэнэрэ чIыпIэм уцугъэ, нэбгырэ мин 23 амакъэ ащ фатыгъ.
«Урысыем икъалэ – лъэпкъым къыхехы» зыфиIорэ интернет-зэнэкъокъур щылэ мазэм рагъэжьэгъагъ. Компьтерыр зыгъэфедэхэрэм яшIошъкIэ нахь къэшIэжьыгъошIу къалэу къэралыгъом итхэр гъэнэфэгъэным мы Iофтхьабзэр фэIорышIэ.

Мы мафэм ехъулIэу анахьбэм зыдрагъэштагъэр Башкортостан икъэлэ шъхьаIэу Уфа. Ащ пае «мэкъэ» мин 30-м ехъу непэрэмкIэ атыгъ. Ащ ыужкIэ – бэдэдэ азфагу имылъэу Чебоксаррэ Калининградрэ. Ткъош Къэбэртэе-Бэлъкъар республикэм икъэлэ шъхьаIэу Налщыкъ я 14 чIыпэм джырэкIэ щыт. Нэбгырэ мини 7-м ар къыхахыгъ. Краснодар нэбгырэ 1500 къэшIэжьгъошIоу зылъытагъэр.

Зэнэкъокъум изэфэхьысыжьхэр тыгъэгъазэм и 30 ашIыщтых. Унашъоуи мы Iофтхьабзэм пылъымкIэ, нэбгырэ пэпчъ чэщзымафэм зэ зэнэкъокъум хэлэжьэн ылъэкIыщт. Арышъ тиреспубликэ икъэлэ шъхьаIэ апэрэ сатырым уцунымкIэ уахъти амали джыри щыIэх.

КъэIогъэн фае, икIыгъэ илъэсыми мыщ фэдэ зэнэкъокъур зэхащэгъагъ. Ащ Мыекъуапэ яблэнэрэ чIыпIэм щынэсыгъагъ.

Зэнэкъкъум узщыхэлэжьэн плъкIыщтыр мары.

Адыгэ Радиом къытыгъэ къэбарымэ атешIыкIыгъ,

Natpress.ru