1861-рэ илъэс Мэкъуогъум и 13-р, Титыгъосэ къодыеп, тинеп ыкIи тинеущ!

1861-рэ илъэсым мэкъуогъу мазэм и 13-м Адыгэ Хэку-Чэркэсиям иаужырэ къэлэшъхьаIэу Шъачэ къыщыхъугъэ тарихъ мэхьанэшхо зиIэ хъугъэ-шIагъэхэм Адыгэ лъэпкъым бэ къыфаIуатэрэр.
 
Мы мафэр, илъэсишъэрэ зырэ рагъэкIокIыгъэ яшъхьафитыныгъэ банэм, къэгъэзэпIэ ин фэхъугъ.
 
Адыгэ хэкум ишъолъыр 12-мэ къарикIыгъэ лIыкIомэ Мэджлисыр зэхащэнэу зэIукIагъэх ыкIи зэрэдунаир щагъэгъозагъ.
 
Нэужым мэджлысым Чэркэсия Шъхьафитыныгъэ ХасэкIэ еджагъэх.
 
Адыгэ лъэпкъым ежь-ежьырыныгъэкIэ ыгъэпсыгъэ мы хэгъэгум ихабзэихъухьэрэ ыкIи хабзэгъэIорышIапIэ къутамэхэр хэгъэгу гъэпсыкIэми лъапсэ фэхъугъэх.
 
Нахьыпэм Адыгэ чIыналъэм ипхъахь-итэкъоу щыпсэущтыгъэ Адыгэхэм зызэкIаугъоежьыгъ.
 
Ауми, Мэджлисыр бэгъашIэ хъугъэп. 1864-рэ илъэсым ижъоныгъокIэ мазэм нэс фэкъудыишъугъ.
 
Мэкъуогъум и 13-р, Чэркэсия Шъхьафитыгъэ Хасэмрэ Адыгэ лъэпкъымрэ языкIыныгъэм итамыгъэ мафэу щыт.
 
Чэркэсия Шъхьафитыныгъэ Хасэр зэрэзэхащагъэр илъэс 161. зэрэхъугъэм паэ зэкIэ тилъэпкъэгъухэм тафэгушIо.
 
Адыгэ Хэкупсэхэр /  Cherkessia.net  и зэзгъэзафэ куп
 
Мэкъуогъу 13, 2022-рэ илъэс.