Адыгэ хэгъэгупсэхэм Стамбыл дэт Урыс консолым иунэ ипашъхьэ къыщашIыгъэ джэпсалъэр


Speech in Circassian Language-Patriots of... by xekupse