Мафэ къэс Адыгеим къыращэщтых Украинэм щыщхэр


Сурэтым итыр, Мыгу Рашид илъэс ипэкIэ Сирие Адыгэхэм апае пикетэу ышIыгъагъэр

Адыгеим мафэ къэс Украинэм щыщ егъэзыгъэу ячIыгу къэзыбгынагъэ нэбгыри I50 къащэщтых. Фэдэ унашъор къытыгъ мы мафэхэм Урысыем ихьыкумэт ипащэ иапэрэ гуадзэу Козак Дмитрий, къетхы «регнум» интернет къэбар къулыкъум. Козак иунашъокIэ, Къыблэ Федерал Шъолъырым ихэкухэм мафэ къэс ращэнхэ фае Украинэм щыщ цIыфхэу охътэ гъэнэфагъэм телъытэгъэ чIыпIэхэм ащыIэхэр. Джаущтэу, Пшызэ шъолъырым ичIыгу ригъэтIысхьан фае мафэ къэс нэбгырэ 500, Волгоград ыкIи Ставрополь шъолъырхэм – нэбгырэ 350, Къалмыкъиемрэ Адыгеимрэ – нэбгыри I50.

Фэдэ цIыф къэщэным адыгэ бэдауш лъэжьакIохэми,цIыф къызэрыкIо зырызхэми ядемыгъэштэн хэкумкIэ щыI. Фитыныгъэ радиом игущыIэгъугъэу, депутатэу лажьэщтыгъэу, бэдауш лэжьакIоу  Мыгу Рэщыдэ къыхегъэщы мы IофымкIэ иеплъыкIэ:

- Сэ зэрэслъытэрэмкIэ, яIоф илъэп. Сыщ тэ тиIэх тыгу зыфэгъун Iэджи. Мары Сирием къыкIыжьыгъэ адыгэхэр. Къырым исыр зэкIэ дэкIхэшъ КъохьэпIэ Украинэм макIох пансионат нэкIхэм. Украинэ цIыфхэр Къырымы къерэнэх, арэщэжьых.

Сирием щыщ адыгэхэм хэку ыкIи къэралыгъо унэшъо шIхэм япылъыныгъэкIэ сыд къепIолIэн плъэкIыщтыр?

- Джахэр IэпыIэгъу зэрэмыхъухэрэр ары тыгу римыхьрэр. Бюджет ахъщэкIэ сирие адыгэхэм сыд фэдэуи тадеIэн тлъэкIыгъэп. ЦIыфхэм е сатушIэхэм къэтыугъоймэ ары нахь зэрэтшIыгъэр. Мыдрэмэ хабзэри ауж ит.

Сирие адыгэхэм пэрыохъоу къафкъокIхэрэм сыд ылхапсэу о плъэгъурэр?

- Фаехэп адыгэхэр къэкIожьынхэу, зы хъужьынхэу, ячIыгу къарагъагъэзэжьынхэу фаехэп. СшIэрэп ащ фэдизэу зыкIащыщынэхэрэр.

Адыгеим щыIэх Украинэм къикIыгъэ цIыф нэбгырэ 370 кIахьэу, къэбар лъыгъэIэс зырызхэм къызэратрэмкIэ. Ахэр щэпсэух зыгъэпсэфыпIэ чIыпIэхэу «Анастасия» ыкIи «Шапсыгъ» зыфиIохэрэм. Хэку унэшъошIхэм къызэрэхагъэщрэмкIэ, егъэзыгъэу Украинэм къикIыгъэ цIыфхэм зэрафэлъэкIэу IэпыIэгъу арагъэкIыным егугъущтых.

Фитыныгъэ радио, Щэрджэс Ларис