«Адыгабзэм идиалектхэм ясемантикэ гущыIалъэ» хъурцэ къыщдагъэкIыгъ.

Хъурцэ шIэныгъэлэжь ныбжьыкIэу Квахадзе Алеко къыдигъэкIыгъэ тхылъэу «Адыгабзэм идиалектхэм ясемантикэ гущыIалъ» зыфиIорэм илъэтегъэуцо къалэу Тбылыс щыкIуагъ.

 Тхылъыр къыдигъэкIгъ Адыгэ культурэм игупчэу Хъурцэ къэлэ шъхьаIым дэтым. Гупчэм джырэкIэ Алеко щэлажьэ. ТхылъыкIэм фэгъэхьыгъэу зэIукIэр зыщыкIогъэ Джавахишвили Иванэ ыцIэ зыхьрэ апшъэрэ еджапIэм къекIолIагъэх ныбжьыкIэм икIэлэегъаджэхэр, иIофшIэгъухэр, иныбджэгъухэр. 

ГущыIалъэр Квахадзе Алеко иапэрэ тхылъ. ШIэныгъэлэжь нахьыжъхэу зэIукIэм щыIагъэхэм къызэрэхагъэщыгъэмкIэ, тхылъыр монографием нахьри нахь ин. Нахь лъапI. Алеко адыгабзэмкIэ икIэлэегъэджагъэр Тбылыс щыпсэурэ Адыгеим щыщ шIэныгъэлэжьэу Уджыхъу Тамар. Ащ ишIуагъэкIэ Алеко адыгабзэм хэшIыкI фыриIэ хъугъэу ныбжьыкIэм къыхегъэщы. Адыгабзэм джаущтэу мафэм сыхьатихым кIахьэу ахэр пылъыщтыгъэх. ДжырэкIэ Алеко адыгабзэкIэ мэгущыIэ.

Фитыныгъэ Радиом игущыIэгъугъэ Квахадзе Алеко къызэриIуатэрэмкIэ, итхылъ ыгъэпсынымкIэ къиныгъоу зэутэкIыгъэмэ ащыщ ар Урысыем щыIэ адыгэ хэкухэу, адыгабзкIэ дэгъоу зыщыгущыIэхэрэм зэрэмыкIошъугъэр. Ащ иушъхьагъу гъунэгъу къэралыгъом Хъурцэм ицIыфхэмкIэ кIоныр зэрэхьылъэр. ХэкIыпIэу шIэныгъэлэжь ныбжьыкIэм къыгъотыгъэмэ ащыщ интернетыр. Джаущтэу Адыгеим щыщхэм, ащ лъэпкъэгъоу къэкIожьыгъэхэм скайпымкIэ адэгущыIэрэ ищыкIэгъэ Iофыр Алеко ыгъэцэкIагъ. Мыщ фэшъхьафэу, Тыркуем зыщэIэм адыгэ къуаджэхэр къыкIухьэрэ адыгэ гущыIэхэу игущыIалъэ дэхьагъэхэр ыугъоигъэх.

Квахадзе Алеко: Мы тхылъым зэкIэ адыгэбзэ диалектхэмэ афэгъэхьыгъэ материалхэр хэлъ. ГущыIалъэм илъэситIо сыдэлэжьагъ. Сэ шапсыгъэ, быслъынэй материал сиIагъэп. Ащ пае интернет, скайп згъэфедагъэх.

Фитыныгъэ Радиом игущыIэгъугъэ Квахадзе Алеко игухэлъхэм ащыщ урысыбзэкIэ кIи инджылызыбзэкIэ игущыIалъэ зэридзэкIынэу. Ащ фэшъхьафэу, илъэситIум ыуж доктор шIэныгъэ лъэгапIэр зэригъэгъотыным пае адыгэ-абхъаз бзэхэм афэгъэхьыгъэу IэшIагъэ ытхымэ шIоигъу.

Фитыныгъэ Радио, Щэрджэс Ларис, Тбылыс