Адыгэ культурэм ия 6 фестиваль Адыгэ республикэм щэкIоАдыгеим чъэпыогъум и 1-м къыщегъэжьагъэу Адыгэ культурэм и я 6 фестиваль щэкIо. ЗэIукIэр гъэмэфэкIыгъэу чъэпыогъум и2 къызэIуахыгъ. Фестивалыр епхыгъ Адыгэ хэкум имафэ ихэгъэунэфыкIын.

Ащ къыдхэлъытагъ адыгэ шъуашэмэ якъэгъэлъэгъон, сурэт къэгъэлъэгъонхэр, орэдыIо-къэшъокIо купхэм якъэгъэлъэгъонхэр, конференцхэр. Джаущтэу, Адыгеим щыщ продюсерэу Нэгъэплъэ Аскэрбый тырихыгъэ фильмыр, къэбэртэе орэдыIоу, актрисэу Жаман Амина ифильм техыгъэу «ШIулъэгъуныгъэмкIэ фитыныгъэ» зыфиIорэр къагъэлъэгъощтых. Къэбэртае-Балъкъэрым щыщ зэлъашIэрэ орэдыIоу Тутэ Заур мэфэкIым ихьакIэщт. 

Фестивалэу къалэу Мыекъуапэ щыкIорэм игъунапкъэхэм къадхэлъытагъэу КъокIыпIэм имузей шъошэ къэгъэлъэгъон къыщзэIуахыгъэу щэлажьэ. Къэбэртэе – Бэлъкъарым къикIыгъэ шъошэшIэу Саральп Мадинэ иджанэхэр, Адыгеим щыщ шъошэшIэу СтIашъу Юрэ иIэшIагъэхэр ащ къыщыгъэлъэгъуагъэх.

СтIашъу Юрэ иIэшIэгъэ 35 фэдиз къэгъэлъэгъоным хэхьагъ. Ахэм ащыщ «толерантность», «нэфылъ бзыу», «адыгэ быракъ» зыфиIохэрэр. ЕжьымкIэ Адыгеим рекIокIырэ фестивалыр зэрэлъапIэр Юрэ къыхегъэщы. 

Фитыныгъэ Радиом игущыIэгъугъэ Адыгеим щыщ шъошэшIэу СтIашъу Юр:

- Мы зэIукIэр даэу зэрыгъэзэфэнэу фежьагъэх, мэхьанэшхо раты. ШъошэшIэу Къэбэртэе - Бэлъкъарым щыщ Саральп Мадинэ къырагъэблэгъагъэмэ ащыщ. IофшIэныбэ къыщагъ. Бзылъфыгъэм апаи, хъулъфыгъэхэми. Непэ зыщыплъэнхэу ахэр щытых. Сэ сишъуашэхэм философие ахэлъ. Фестивалым мэхьанэшхо есэты. Адыгэ лъэпкъэгъухэу бэ къекIолIагъэхэр. Непэрэ зэIукIэр ищыкIагъ. 

Адыгэ культурэм ифестиваль АдыгеимкIэ чъэпыогъум и 6 нэс щыIэщт.

Фитыныгъэ Радио, Щэрджэс Ларис