Зэгуэт Штатхэм я президент Обамэ Барак нобэ Европэм къокIуэ


Ар Эстонием дыхьэнущи, абы иужь,  Ищхъэрэ-Атлантикэ Альянсым и саммитым Британ Иным кIуэнущ.

Обамэ Эстонием зэреблагъэм мыхьэнэшхуэ халъагъуэ.  Ар епхащ Украинэм ипкъ иту Урысеймрэ КъухьэпIэмрэ я зэхущытыкIэхэр зэрекIэкIуам.

Совет Союзым хыхьэу щыта къэралхэр ирогузавэ Урысейр нэгъуэщI къэралым и щIыгу къиубыдыным зэрыхущIэкъум.

Зэкъуэт Штатхэмрэ абы и КъуэкIыпIэ Европэ дэщтэгъухэмрэ иужьрей мазэхэм Урысейм хуэгъэза санкцэхэр къащтащ финанс, индустрие зэдэлэжьэныгъэм, сатум япхауэ.

ФокIадэм и тIум пщыхьэщхьэм Обамэ Эстонием нэсыну поплъэхэ.  
Ищхъэрэ-Атлантикэ Альянсым и саммитыр Уэльсым щекIуэкIынущ фокIадэм и 4-5 махуэхэм.

Хуитыныгъэ Радио