Украинэм пае Ню-Йорк мырэзэныгъэ-зэхахьэ щыкIуагъ


Iоныгъум и 9-м 2014 Америкэ зэгот хэгъэгухэм ит къалэу Ню-Йорк мырэзэныгъэ зэхахьэ щыкIуагъ. Ар Урысием илIыкIохэр зычIэс унэм ипашъхьэ къыщырагъэкIокIыгъ. Ащ хэлэжьагъэхэм Украинэм зэрэготхэр къаIуагъ ыкIи Урысиер Украинэ чIыгум зэрихьагъэр агъэмысагъ. 

Мырэзэныгъэ зэхахьэр зэхищагъ "Америкэмрэ Европэмрэ язэгурыIоныгъэ Хасэ" зыфиIорэм. Ащ хэтых Адыгэхэр, Украинхэр, Полщэхэр, Курджхэр, Литуанхэр, Истонхэр, Татархэр, Кримхэр, Хунгархэр.