Адыгабзэ тхылъыкIэхэмкIэ сабыйхэр еджэщтых

Гуманитар ушэтынхэмкIэ адыгэ республикэ институтым бзэшIэныгъэм иIофышIэ шъхьаIэу Анцокъо Сурэт.

Адыгеим иеджапIэ зырызхэм мыгъэрэ илъэс еджэгъур тхылъыкIэхэмкIэ рагъэжьагъ. Апэрэ классым къыщегъэжьагъэу яплIэнэрэм нэс  ачIэс кIэлэеджакIохэм адыгабзэр тхылъыкIэхэмкIэ зэрагъэшIэщт.

ДжырэкIэ реджэн тхылъ зэхэлъ 300 –эу къыдагъэкIыгъэхэр урысыбзэ зыIулъэу адыгабзэ зэзгъашIэ зышIоигъохэм апай зытегъэпсыхьагъэхэр. Адыгэхэу ныдэлъфыбзэр зэзгъэшIэщтхэм апае тхылъхэр къыдэкIых, еIо Мыекъуапэ дэт гумманитар ушэтынхэмкIэ институтым иIофышIэу, Фитыныгъэ Радиом игущыIэгъугъэу Анцокъо Сурэт. Сурэт мы тхылъхэм язэхэгъэуцон дэлэжьагъэхэм ащыщ. ТхылъыкIэхэр апэрэу щыIагъэхэм  атекIы уахътэм диштэу, мэкъэ тетхагъэхэри, ны-тыхэм апае дэфтэрхэри зэракIыгъухэмкIэ.

Анцокъо:  Пшъэрылъэу зыфэдгъэуцужьыгъэх джырэкIэ щыIэ федерал шапхъэхэм тхылъыр атетэу гъэпсыгъэныр ары. Къыддэхъугъэуи сэлъытэ. Тхылъхэр дахэ хъугъэх. Фэдэ тхылъ дгъэпсыным лъапсэу фэхъугъ ыпэкIэ сабыйхэр зэредгъаджэщтыгъэхэр илъэс 12 къехъугъэх, непэрэ мафэм диштэжьхэрэп.ЕджэпIитф агъэунэфыгъ. Ахэмэ еплъын шъуашэ иIэу тхылъхэм ащырагъэджэщтыгох. ЕтIанэ къэкIорэгъым щегъэжьагъэу еджапIэхэм зэкIэм тхылъхэр ачIалъхьащтых. Тимылъэпкъэгъумэ тыбзэ ядгъашIэрэ, шIулъэгъыныгъэ фядгъэшIырэ, ащ ыпкъ къикIэу лъэпкъми шъхьэкIэфэнфгъэ къыфашIыщт. Титхылъхэр ары зытегъэпсыхьагъэхэр.


Фитыныгъэ Радиом игущыIэгъугъэ шIэныгъэлэжьэу Анцокъо Сурэт тызэрэщигъэгъозагъэмкIэ, гущыIэм пае, Тыркум щыIэ адыгэхэу яныдэлъфыбзэ зэзгъашIэ зышIоигъохэм апаи фэдэ тхылъхэр агъэпсынхэу къыкIэлъэIух.  Адыгабзэ-урысыбзэ-тыркубзэкIэ щыI Iэпэрытхи, еIо Фитыныгъэ Радиом игущыIэгъугъэ Анцокъо Сурэт, ау ар къыдэзгъэкIыщтым Iофыгъор епхыгъ.

Фитыныгъэ Радио, Щэрджэс Ларис