"Адыгэ Хэку (Черкесия) сигууз ыкIи сигугъэ" тхылъыр Налщыч къыщыдэкIыгъ


Котляров Мариерэ Викторырэ ятхылъ тедзапIэу Налщыч щыряIэм "Адыгэ Хэку (Черкесия) сигууз ыкIи сигугъэ" зыфиIорэ тхылъыр къыщыдагъэкIыгъ. Джащ фэдэу къетхы РИА «Кабардино-Балкария». 

Тхылъыр зыфэгъэхьыгъэр Адыгэ тхыдэр ары, ижъырэ лъэшIэгъухэм къыщегъэжьагъэу я 19-м нэс. Урыс-Адыгэ заом 1763-1864 чIыпIэ шъхьэI тхылъым щеубыты. Тхылъыр зытхыгъэр тхакIоу Половинкина Тамара. ИпэкIэ Тамара Адыгэ тхыдэм ехьылIагъэу тхылъ заулэ къыдигъэкIыгъ. Ахэм нахь къыхэдгъэщын тлъэкIыщт "Адыгэ Хэку (Черкесия) сигууз".