Къэбэрдей-Балкъэрым министрыщIэхэр трагъыхьэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и министрыщIэу 6 трагъэхьащ республикэ Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий и унафэкIэ. Ар махуэкум къет «Кавказ узел» сайтым.

Iэтащхьэм и унафэм ипкъ иту щIэнхабзэмкIэ министр хъуащ Къумахуэ Мухьэдин, гуащIэдэкIымрэ  социал хъумэныгъэмрэкIэ министр IэнатIэр лъысащ Тюбеев Альберт, Тутыкъуэ Анзор хъуащ ухуэныгъэмрэ псэупIэ  хъызмэтымрэкIэ министр, Хушт Аслъэнбэч иджы спорт министрщ,  Шагин Сергей - курортхэмрэ туризмымрэ я министрщ.

Жэпуэгъуэм и 13-м Къэбэрдей-Балъкъэрым и хьукумэтым и унафэщI хъуащ  Мусуков Алий.

КIуэкIуэ Юрий  республикэ Iэтащхьэу щIыпIэ парламентым хихащ мы гъэм жэпуэгъуэм и 9-м. 

Хуитыныгъэ Радио