Адыгеим итв икъэтын хэтыгъэхэр мышъыпкъэу хэкум щалъытэ


Адыгеим ичIыпIэ телевидение бэмышIэу къыдэкIыгъагъэ къэтыным емызэгъыныгъэхэ, тегущыIэныгъэхэр къыгъэтэджыгъэх. Адыгеим щыщ журналистэу Крючков Виктор игъэхьазырын къызэрэщиIорэмкIэ, ар интернетым къихьэгъэгъэ тхьапэхэр Iэрыфэгъу ышырэ, Адыгеим щыIэгъэ «Щэрджэс конгрессым» ипащэ игуадзэу Дзэукъожь Заур хъурцэ тегъэпсыхьэгъэ Iахьхэм ащыщым IукIагъэу, Iоф дыриIагъэу ары. ЕтIани къэтыным къыщыIуагъэх адыгэ ыкIи хъурцэ шIэныгъэлэжьхэм алъэкъуацIэхэр. Хъурцэм джырэкIэ щылажьэрэ Адыгэ культурэм игупчи игугъ къыщышIыгъ.

Фэдэ къэтынэу чIыпIэ телеканалым къытыгъэм хэтыгъэхэм ащыщхэр шъыпкъэм зэрэтемыфэхэрэр Фитыныгъэ радиом игущыIэгъугъэ Дзэукъожь Заур къыхегъэщы. Ащ игущыIэхэмкIэ, къэтыныр зышIыгъэ Адыгеим щыщ журналистэу Крючков Виктор мэзэ заулэкIэ узэкIэIэбэжьмэ «Щэрджэс конгрессым» хэтхэм заIуигъэкIэгъагъ. Ахэмэ ащ игъэкIотыгъэ зэдэгущыIэныгъэ ратын амыдагъэу купым ипащэ игуадзэу Дзэукъожь Заур къыIотагъ. Аущтэу зыкIашIыгъэм иушъхьагъур Заур къыхигъэщыгъ:

- Еттыгъэп зэдэгущыIэныгъэмкIэ изын, сыда пIомэ цыхьа афэтшIырэп чIыпIэ е урысые къэбар лъыгъэIэс амалхэм. Зэ къэоIошъы, етIанэ ежьхэм зэрэфаеу зэхагъэуцожьы. КъимыгъэкIыгъэр къырагъэкIы. КъыдэкIыгъэ передачым хэт хъурцэ разведкым IукIагъэ фэдэу. КIо, къызгурыIуагъ ар чIыпIэ телеканалым зэримышIыгъэр. Нахь куоу уIэбэн фае хэт зэхилъашъохэрэр а Iофхэр. Нахьыбэу итыр пцIы.

Журналистым ыгъэхьазырыгъэр зыгорэм ишIоигъоныгъэкIэ ышIыгъэу щытэу олъыта, хьаумэ шъыпкъээныгъэм тетэу ыгъэпсыгъэу олъыта?

- Зы купэу къыIуагъэр шъыпкъэ, зы купыр шъыпкъэп. Мы къыдэкIыныр зыкIашIыгъэр къызгурэIо. Адыгэ лъэпкъгъэкIодыр къаштэнэу Украинэ имПарламент адыгэ куп зызэрэфигъэзагъэр ары. Джары ахэр зыгъэгумэкIхэрэр. Политикэ заказ мыр. Ау ащ фэдэхэм адыгэ Iофыр къагъэуцунэу щытэп.

Адыгэ лъэпкъгъэкIодым икъэштэн иIоф пылъхэу лажьэщтыгъэ «Щэрджэс конгрессыр» джырэкIэ остывь тхьапэхэмкIэ зэфашIыгъэ. ТеIункIэныгъэ мыуххэм къахэкIэу, рагъэзхэу зэрэщытыгъэм къыхэкIэу аущтэу ашIын фаеу хъугъэу Фитыныгъэ радиом игущыIэгъугъэ Дзэукъожь Заур къыхегъэщы. Ахэм алъэныкъокIи хьыкум IофитIу къазырэзэIуахыгъэри, зэкIэ Хъурцэм иПарламент 20II илъэсым жъоныгъуакIэм и 20 къызиштагъэм  ыуж къызэрежьагъэри  бэдауш IофшIакIом къеIо.

ХъурцэмкIэ щыIэ кIэлъыплъакIоу, зыцIэ къезымыIуагъэм мы IофымкIэ иеплъыкIэ мыры:

- КъэIогъуае мы къэтыным игъэхьазырын къызыпкъырыкIрэр. Ау хъурцэ лъэныкъомкIэ къэпIон плъэкIыщт ащ фэдэхэр Iэшъхьэтетыгъэу Саакашвили пыщытэу зэрэфэгъэзагъэр.  МыщкIи ХъурцэмкIи, тегъэпсыхьагъэу ащ фэдэ къэбархэр щызэбгырагъэкIых, зыфэе егъэшIэныгъэ илъыныгъэхэр.

Фитыныгъэ радио, Щэрджэс Ларис