Адыгеим щыщ экологыр экстремизмымкIэ агъэмысэ


Адыгеим щыщ экологэу Бриних Валерий ыцIэкIэ уголовнэ Iоф къызэIуахыгъ. Дунаеу тыкъэзыуцухьэрэм икупэу хэкум щыIэм ипащэу Бринихыр агъэмысэ итхыгъэу интернетым къихьагъэм епхыгъэу. Ащ экологым къыщитхыгъэхэм цIыф зэмызэгъыныгъэрэ зэфэмылъэгъуныгъэрэ къыгъэущхэу, экстремизмым къыфаджэу елъытэ Адыгеим ипрокуратурэ. Бриних Валерий итхыгъэу «Шъынэхэм якъэмыгущыIэныгъ» зыфиIорэм экологым къыщеIуатэ Адыгеим иТеуцожь шъолъыр ит къоIыгъ зэхэтым чъыопсэу къеуцолIагъэм зэрарышхо зэрэрихрэр. 

ТхыгъэмкIэ бзэ уплъэкIунэу рашIылIагъэм икIэуххэмкIэ, тхыгъэм цIыф купэу зилъэпкъкIэ адыгэхэм, мыдэгъоу къарыгущыIагъэу ары. Ежь Бриних Валерий Фитыныгъэ радиом зэдэгущыIэныгъэу дыриIагъэм къызэрэщхигъэщыгъэмкIэ, итхыгъэ щигъэфедэгъэ егъэпшэным къыригъэкIыгъэр а чIыпIэм щыпсэухэрэм ячъыопс зэрар зэрарахрэмкIэ яемызэгъ къыхагъэщыным паI, еIо ащ. ЫкIи уголовнэ Iофэу ылъэныкIокIэ къызэIуахыгъэр епхыгъэу елъытэ экологие IофымкIэ иIофшIэн зэпагъэуным фэшI.

Фитыныгъэ радиом игущыэIэгъугъэ Адыгеим щыщ экологжу Бриних Валерий: 

- Мы тхыгъэм зэлъашIэрэ къэIоныгъэхэр щызгъэфедагъэх. Ау ахэм цIыфым илъэпкъ намыс къырагъэохэу е ыгъэцIыкIэу щытхэп. Ситхыгъэ лъапсэ фэхъугъ Теуцожь шъолъырым сызэрэщыIагъэм икIэуух гупшысэхэр. Ащи сэ къыщхэзгъэщыгъ сиеплъыкIэ чIыпIэм щыпсэухэрэ цIыфхэм зи зэрамыIорэм пае къоIыгъ зэхэгъэуцуагъэм зэрарэу чIыопсым къыфихьрмкIэ. ЫкIи тиIофшIэн дунаеу тыкъэзыуцухьэрэм икъэухъумэнкIэ къэтымыгъэуцоу уголовнэ Iофым икIэухыщтми тыкIэдэощт. 

Фитыныгъэ радиом игущыэIэгъугъэ Адыгеим щыщ экологэу Бриних Валерий къызэриIуагъэмкIэ, уголовнэ Iофыр къызэрэфызэIуахыгъэм ыгъэщынагъэп, ыкIи чъыопсым икъэухъумэн нахь ригъэхъущт нахь, къызэкIэкIощтэп. 

Фитыныгъэ радио, Щэрджэс Ларис