2014 илъэсым Адыгэ лъэпкъ Iофхэм ехьылIагъэ гупщысэ зыхэлъ хъугъэ-шIагъэ шъхьэIхэр


2014 илъэсым, милион 5-м ехъурэ Адыгэ лъэпкъым ехььылIэгъэ хъугъэ-шIагъэхэу щыIагъэхэр бэдэд ау мы тхыгъэм нахь къыхэдгъэщынэу тигухэлъыр гупщысэ зыхэлъ хъугъэ-шIагъэхэр ары. Гупщысэм къидгъэкIырэр, Адыгэ лъэпкъыр тапэкIэ зэрэщыIэщт щыкIым фэкIонэу махьанэ зиIэ хъугъэ-шIагъэхэр ары. Ахэр кIэкIэу мы тхыгъэм мыщ фэдэу хэдгъэуцуагъэх: 

- Урыс-Адыгэ заор заухыгъэр 2014 илъэсым 150 илъэс зэрэхъугъэм пае 2014 илъэсыр шъыгъо илъэсэу Адыгеим щыIэ Мыекъопэ къэлэ хасэм зэрищтагъэр. 

- Шъачэ олимпиадыр зэрашIырэм фэгъэхьыгъэу Налщыч мырэзэныгъэ зэхахьэ зэрэщыкIуагъэр. 

- Хэку къэгъэзэжьын IофымкIэ дунае хасэ зэрэзэхащагъэр. (Хэкум гъэзэжьынымкIэ Адыгэ Хасэ) 

- Зэрэдунаеу АдыгабзэкIэ тхэрэ сайтитIоу щыIэм (Адыгэ Макъ + Адыгэ Псалъэ) джыри зы сайт къызэрахэхъуагъэр. (ТIуапсэ Пресс) 

- АтIуанэрэ илъэсэу хэкум ыкIи хэхэсым щыщхэр зэгъусэхэу Iуашъхьэ мафэ зэрэдэкIоягъэхэр. (Iуашъхьэ мафэ куп) 

- АтIуанэрэу, Адыгэ къуаджэ ыкIи къалэ 500 нахьыбэ яцIэхэр зытетхагъэ картэр къызэрэдагъэкIыгъэр.

- ТыркуемкIэ Адыгэ куп зэхэтэу политикэ парти зэрэзэхащагъэр. 

- Адыгэ культурэм ия 6 фестиваль Адыгэ республикэм зэрэщыкIуагъэр. 

- Адыгэхэм я Маф зыфиIорэ мафэр мэфэкI мафэу Къэбэртае-Бэлкъар республикэм официалнэу зэрищтагъэр. 

- Хэгъэгу 10-м щыщ Адыгэ хасэ ыкIи Адыгэ активист 70 фэдиз зэхэтхэу Украинэм ыкIи Полщэм Адыгэ лъэпкъ-гъэкIодыр ащтэнэу джэпсалъэ зэрэфагъэхьыгъэр. 

Мы хъугъэ-шIагъэхэм анэмыкIэу Адыгэ лъэпкъым епхыгъэу къыхэдгъэщын тлъэкIыщт, 2014 илъэсым Хэку къэгъэзэжьын Iофыр ыкIи ащ епхыгъэу Сирие Адыгэхэр хэкум къагъэзэжьыныр нахь къин зэрашIыгъэр. Iэшъынэ Темур фащистхэм Краснодар зэрэщаукIыгъэр, джурналистэу КIуащэ Темур Налщыч зэрэщаукIыгъэр. Къэбэртае-Бэлкъар республикэм КIокIо Юрэ лIышъхьэу зэрэхадзыгъэр. 

ИпшъэкIэ къызэрэттхыгъэу джыри мыхэм анэмыкIэу Адыгэ лъэпкъым хэхъухьагъэр бэ ау къызэрэтшIошIэу нахь шъхьэIхэр къыхэдгъэщыгъэх.