Осым Мыекъуапэ къигъэдэхагъ


Мы аужьырэ мафэхэм осышхо Адыгэ хэкум илъэныкъо пстэуми къатрилъхьагъ. Фабэр зыриIым ихэ пшъыкIэ ехыгъ. Чъыопсэр чъыIэ щытнахьмышIэми цыIыфбэмэ заплъэхьынэу къыдэкIыгъэх. Ахэр къалэхэм азакъоп къызыщакIохьырэр, Iуашъхьэхэми кIуагъэхэу зыкъыщаплъэхьы.

Ленин утыкIур, Мыекъуапэ, Адыгэ республикэм икъэлашъхьэ.
Сурэтхэр фасебоокым къитхыгъэх. Ахэр Нажьэ Уаджди трихыгъэх.Лагъэ Накъ - Адыгэ республикэ