ТхьакIущынэ Аслъан илъэсэу икIы­гъэм изэфэхьысыжьхэр пресс-конференцием къыщишIыгъ


Тигъэзет къызэрэхиутыгъэу, Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан илъэсэу икIы­гъэм изэфэхьысыжьхэр къызщишIыгъэ пресс-конференцие мы мафэхэм къытыгъ. Ащ хэлэжьэгъэ журналистхэм къатыгъэ упчIэхэм игъэкIотыгъэ джэуапхэр къаритыжьыгъэх, пшъэрылъ шъхьаIэу зыфигъэуцужьыхэрэм къащыуцугъ.

КъэбарлъыгъэIэс амалхэм ялIыкIохэр зыгъэгумэ­кIыщты­гъэхэ Iофыгъохэм ащыщ Адыге­им ипащэ тапэкIэ зэрагъэнэфэщт шIыкIэр.

- Регионым ипащэ шъо­лъыр зырызхэм, ащ къыхеубы­тэх Темыр Кавказым ­хэхьэрэ субъектхэри, парламентым хе­дзы. ИлъэситIукIэ Адыгеим щы­псэурэ цIыфхэм яшIоигъоны­гъэкIэ республикэм ипащэ зан­кIэу хадзын амал яIэщт,­ - къыIуагъ ТхьакIущынэ Ас­лъан.

АР-м и ЛIышъхьэ зэрилъы­тэ­рэмкIэ, непэ икомандэ хэт нэбгырэ пэпчъ мы IэнатIэм Iухьаныр тефэ. Сыда пIомэ  республикэм хэхъоныгъэшIоу ышIыгъэхэр зы нэбгырэп зи­шIушIагъэр, ар зэрэкомандэу яIофшIагъ.

Мы аужырэ илъэсхэм Адыге­им къихьэрэ инвесторхэм япчъа­гъэ хэпшIыкIэу хэхъуагъ, ахэм тиэкономикэ ахъщэу къы­халъхьагъэр сомэ миллиарди 105,7-м ехъу. Мы ­уахътэм анахь узщыгугъын инвесторэу республикэм итхэр зыфэдэхэм, ахэм проектэу агъэца­кIэ­хэрэм журналистхэр къа­кIэупчIагъэх.

ТхьакIущынэ Аслъан къызэ­риIуагъэмкIэ, корпорациеу «Ев­ропея» зыфиIорэм псэупIэ комплексэу «Итальянский квартал» зыцIэр Мыекъуапэ щишIын гухэлъ иI. Адыгеим икъэлэ шъхьаIэ игупчэ, парк-хьа­кIэщэу «Мадина» зыфиIоу джы ашIырэм пэмычыжьэу комплексым хэхьащт унэхэр агъэпсы­щтых.

Мы проектыр гъэцэкIагъэ зэ­рэхъущтым ыкIи тапэкIэ Iоф зэ­рэзэдашIэн алъэкIыщт лъэны­къохэм атегущыIагъэх АР-м и ЛIышъхьэрэ корпорациеу «Евро­пея» зыфиIорэм ипрезидентэу Ризван Исаевымрэ.

ТхьакIущынэ Аслъан зэри­лъытэрэмкIэ, «Европеер» узщыпсэущт районэу зэрэщытым имызакъоу, инфраструктурэ зэ­тегъэпсыхьагъэ зиIэ къэлэ цIы­кIу. «Итальянскэ ­кварталымрэ» хьакIэщэу «Мадина» зыфиIо­рэмрэ Мыекъуапэ итеплъэ къа­гъэдэхэщт. ТапэкIэ мыщ семинархэр, форумхэр, бизнес-зэIукIэгъухэр ащыкIонхэу республикэм ипащэ щэгугъы.

- Илъэс пчъагъэ хъугъэу зи­шIын къызэтеуцуагъэу, тикъэ­лэ шъхьаIэ итеплъэ къэзы­гъэ­Iаеу щытыгъэ хьакIэщэу «Тури­стым» ычIыпIэкIэ парк-отелэу «Мадинэмрэ» «Немецкая деревня» зыфиIорэм ехьщыр «итальянскэ кварталымрэ» Мые­къуапэ игупчэ къиуцощтых. Ащ хэхьащт мылъкур Ризван Исаевыр зипэщэ холдингым къе­тIупщы, - къыIуагъ ТхьакIу­щы­нэ Аслъан.

СатыушIыпIэ-зыгъэпсэфыпIэ гупчэу «Красная площадь» зы­фиIорэм ишIын епхыгъэ упчIэ пресс-конференцием къыща­Iэтыгъ.

АР-м и ЛIышъхьэ къызэ­ри­IуагъэмкIэ, мы илъэсым псэуа­лъэм ишIын рагъэжьэнэу щытыгъ, ау экономикэ къиныгъо­-
хэм къахэкIыкIэ проектым игъэ­цэкIэн иуахътэ зэкIахьан, ащ зэхъокIыныгъэхэр фашIынхэ фаеу хъугъэ.

- Дгъэнэфэгъэ инвестиционнэ проектхэр зэкIэ гухэлъэу тиIэхэм адиштэу гъэцэкIагъэхэ мэхъу. Къихьащт илъэсым нэс зэкIэтхьэгъэ закъор гупчэу «Красная площадь» зы­фи­Iорэм иегъэжьэн ары. Мы лъэныкъомкIэ республикэм къытефэрэр игъом ыкIи икъоу егъэцакIэ. СатыушIыпIэ гупчэм игъэпсын къыдыхэлъытагъэу ин­вестиционнэ площадкэр дгъэхьазырыгъэ, ащ сомэ миллион 50 пэIудгъэхьагъ, - къы­Iуагъ ТхьакIущынэ Аслъан.

Сомэ миллиарди 2,4-рэ зытефэрэ проектым фэгъэхьыгъэ зэзэгъыныгъэм АР-м и ЛIы­шъхьэрэ холдингэу «Рамо-М» зыфиIорэм ипащэхэмрэ зэ­дыкIэтхэгъагъэх. Ащ къыдыхэ­лъытагъэу Мыекъуапэ ирайон цIыкIоу «Черемушкэм» къыщыхахыгъэ чIыпIэм сатыушIыпIэ-зыгъэпсэфыпIэ гупчэр къиуцонэу агъэнафэ.

Урысыем имызакъоу, дунаим щызэлъашIэрэ адыгэ къуаем ибренд нэмыкI шъолъырхэм агъэ­федэзэ, къызэрэдагъэкIырэм еплъыкIэу фыриIэмкIэ АР-м и ЛIышъхьэ еупчIыгъэх.

- Адыгэ къое шъыпкъэр къызыщы­да­гъэ­кIырэр Адыгеир ары, адрэ продукциер нэпцIы, шапхъэхэм адиштэрэп. АщкIэ фитыныгъэу тиIэхэр къэтыухъу­мэнхэм тынаIэ тедгъэтыщт, - къыIуагъ ТхьакIущынэ Ас­лъан упчIэу къыратыгъэм джэуап къыритыжьызэ.

АР-м и ЛIышъхьэ къызэ­рэ­хигъэщыгъэмкIэ, илъэсым къы­кIоцI къое тонн мини 10 ­фэдиз республикэм къыщыда­гъэ­кIы. Ар Москва, Урысыем инэ­мыкI къэлэшхохэм ащаIуа­гъэкIы.

Пресс-конференцием хэлэ­жьэгъэ журналистхэм нэмыкI упчIабэ къатыгъ, нэбгырэ пэпчъ АР-м и ЛIышъхьэ шъхьэихыгъэ джэуап ритыжьыгъ.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам

Адыгэ Макъ