Украинэм пае Ню-Йорк мырэзныгъэ зэхахьэу щыкIуагъэм Дунае Адыгэ Советыр хэлэжьагъ

"Дунае Адыгэ Советым" итхьэматэ Ияд Егъуар мырэзныгъэ зэхахьэм къыщыгущыIэ 

Щылэ мазэм и 26-м Америкэ зэгот хэгъэгухэм щыIэ чылагъо хасэхэу "Украинэ-Амеркэ язэкъотыныгъэ" зыфиIорэмрэ "Дунае Адыгэ Совет" зыфиIорэмрэ зэгъусэхэу къалэу Ню-Йорк мырэзныгъэ зэхахьэ къыщырагъэкIокIыгъ. Ащ хэлэжьагъэхэм Украинэ, Америкэ, Европэ зэгот ыкIи Адыгэ ныпхэр аIыгъэхэу утыкIум итыгъэх. 

Мырэзныгъэ зэхахьэм къыщыгущыIагъэхэм Урысиер Украинэм зэрэдезакIорэр агъэкъончъагъ. Америкэр, Европэ Зэготыр ыкIи нэмыкI хэгъэгухэр Урысием пэуцожьынхэ фае къиIуагъ,"Дунае Адыгэ Советым" итхьэматэу Ияд Егъуар. 

КъэIогъэнфае, чылагъо хасэу "Дунае Адыгэ Советыр" илъэс заулэ ипэкIэ зэхащагъ. Ащ зэфэшъхьэф хэгъэгухэм ащыпсэурэ Адыгэхэр хэтых. Хасэм пшъэрылъ шъхьаIэу зыфигъэуцужьыгъэр, дунае законхэм атетэу ыкIи демократие гупщысэхэм атетэу Адыгэ лъэпкъым ифитыныгъэхэр къыIэкIэхьэжьыгъэнхэр ары.