Адыгеим щыщ быслъымэнхэм аумысы ислъам динымкIэ заухъумэу бзэджэшIагъэу зэрахьэхэрэр


Францым икъэлэ шъхьаIэу Парижым къыщыхъугъэ къэхъу-къашIэу журналистхэр зэраукIыгъэм фэгъэгъэхьыгъэмкIэ, Адыгеим динымкIэ игъэIорышIапIэ иеплъыкIи къыхагъэщыгъ. Муфтиеу Къэрдэнэ Аскэрбый Фитыныгъэ радиом къызэрэриIуагъэмкIэ, хэкум щыщ быслъымэнхэм аумысы терроризмым, экстремизмым икъэлъэгъонхэр. Ислъам диным ахэр зыгори зэрэдырямыIэр къалэу Мыекъуапэ имэщыт ипащэ къыхигъэщыгъ. 

- Диным епхыгъэу щытэп мы къэгъэонхэм. Ислъам дин нэIупхъор зытыралъхьэрэ фэдэ бзэджэшIагъэхэр ашIэхэ нахь. Ислъам диным сурэтхэр, нэмыкIхэр иIэхэп пехъымбарым, ащ игъусагъэхэм япхыгъэхэр. Францым изакъоп, нэмыкIхэми карикатурэхэр ашIых. Ар тэрэзэп ныIа?!


Адыгеим щыIэ Мыекъопэ «Адыгэ Хасэм» ипащэу Чундышко Заурбий игущыIэхэмкIэ, Францым зи дэгъу къыщыхъугъэп. 

- Мыхъунэу тэлъытэ а къэхъу-къашIэр. Тыгу къеуагъ. Зыми ыпсэ хэпхынэу щытэпышъ. Ау Мыхьамэт Пехъымбарым сэмэркъэу дэпшIыныр, цIыфэу диным дэлажьэхэрэм ар шъхьакIоу алъытэ . 

Париж щылэ мазэм и7 къыщыхъугъэ укIыныгъэр зэрахьагъэ исламист нэбгыри3 мэ, къэбар лъыгъэIэс амалмэ къызэратрэмкIэ. Ахэр франц журналэу «Чарли Хебдо» зыфиIорэм чIэбанэхи щэ оныгъэр къызэIуахыгъ. Журналист нэбгыри I0 полиц нэбгыри 2 хэкIодагъэх. Фэдэ тебэнэныгъэм иушъхьагъоу къаIорэр Мухьамэд Пехьымбарым фэгъэхьыгъэу кариатур зэрашIыгъэр ары. Фэдэ карикатурхэу динхэм япхыгъэхэр пшIы мыхъущтэуи бэмэ алъытэ, сыда пIомэ ащкIэ цIыфым ишIошъхъуныгъэ ууIэу кIэлъыплъэкIуабэмэ къаIо. НэмыкIхэм аIо, цIыфым игущыIэкIэ шъхьафитэу иIэмкIэ аущтэу динымкIэ карикатурхэр пшIыным зыгори хэмылъэу. 

Мы къэхъу-къашIэр аумысэу мы мафэхэм Францым щыкIуагъ емызэгъ кIо. Ащ хэлэжьагъэх къэралыгъо зэфшъхьафмэ япащэхэр. Ежь журналэу «Чарли Хебдо» зыфиIоу мин 60 пчъагъэу къыдэкIыщтыгъэр пчъагъэ миллиони 3 –эу къыдагъэкIыгъэр зэкIэ ащэфгъахэу къэбар лъыгъэIэс амалмэ къаты. 

Фитыныгъэ радио, Щэрджэс Ларис