Адыгэ гъазетхэу Адыгэ макъ Адыгэ псалъэ Черкес Хэку ятхьэматэхэр зэIукIагъэх


Щылэ мазэм и 25-м Адыгэ хэкум къыщыдэкIырэ Адыгэ гъазетхэм ятхьэматэхэр Мыекъуапэ щызэIукIагъэх,- джащ фэдэу къетхы гъазетэу Адыгэ Макъэ щылажьэу ПIатIыкъо Анет.

Бзэр ухъумэгъэным, зэ­къош республикэхэу Къэбэртэе-Бэлъ­къарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым ыкIи Адыгеим азыфагу илъ зэпхыныгъэр гъэпытэгъэным, зэ­лъэпкъэгъу журналистхэр зэрэ­шIэнхэм, яхэгъэгу щыкъэбар­хэмкIэ зэдэгощэнхэм фэшI илъэс 26-рэ хъугъэу мы республикищым зэхэт номерхэу къыдагъэкIыхэрэм яаужырэ тедзэгъоу икIыгъэ илъэсым иикIыгъом къыдэкIыгъэм епхы­гъэу зичэзыу зэIукIэгъур Мые­къуапэ щыкIуагъ. Мыщ хэлэжьэнхэу тыгъуасэ республикэ гъэзетэу «Адыгэ макъэм» къэкIогъагъэх Къэбэртэе-Бэлъ­къар Республикэм къыщыдэкIырэ республикэ гъэзетэу «Адыгэ псалъ» зыфиIорэм иредактор шъхьаIэу ХьэшIуцIэ Мухьэмэдрэ Къэрэщэе-Щэрджэсым игъэзетэу «Черкес хэку» зыфиIорэм иредактор шъхьаIэу Тхьагъэпсэу Уцужьыкъорэ яIофшIэгъухэр ягъусэхэу.

ИкIыгъэ илъэсым къыдагъэ­кIыгъэ номерхэм язэфэхьысыжь ыкIи къихьэгъэ илъэсым ашIэнэу щытхэм къэзэрэугъоигъэхэр те­гущыIагъэх. Iофтхьабзэр зэрищагъ «Адыгэ макъэм» иредактор шъхьаIэу Дэрбэ Тимур. Ащ ипэублэ псалъэ къыщыхигъэщыгъ ныдэлъфыбзэм изэгъэшIэн­кIэ, икъэухъумэнкIэ, адыгэхэр нахь зэпэблагъэ хъунхэмкIэ зэхэт номерхэу къызэдыдагъэкI­хэрэм мэхьанэшхо зэряIэр. Ащ пыдзагъэу мы илъэсэу къихьа­гъэр литературэм и Илъэсэу Урысыем зэрэщагъэнэфагъэм елъытыгъэу Iофтхьабзэу зэхащэнхэу рахъухьэхэрэм ар къа­тегущыIагъ. АщкIэ къы­гъэ­нэ­фагъэмэ ащыщ зэнэкъокъу зэфэшъхьафхэр зэхэщэгъэнхэ зэрэфаер. Непэрэ щыIакIэм елъытыгъэу, электроннэ шIыкIэм цIыфхэр нахь зэрэтехьэхэрэм къыхэкIэу зэхэт номерхэр къызэрэдагъэкIырэм имызакъоу зэхэт сайт агъэпсымэ, ащ шIуа­гъэ къызэритыщтыр редактор шъхьаIэм къыIуагъ.

- Адыгэ лъэпкъыр зэбгырыдзыгъэми, тызэрыгущыIэрэ бзэр тIэкIу зэтекIыми, зэкIэми тыадыг ыкIи ащ тырэгушхо, - къыхигъэщыгъ ХьэшIуцIэ Мухьэ­мэд. - Мы зэхэт номерхэм зэкъош республикищым арыс адыгэхэр зэрепхых, нахь зэпэблагъэ зэфешIых, зыкIыныгъэ къахелъхьэ. Илъэсым къыкIоцI темэ зэфэшъхьафхэр зэхэт но­мерхэм къащытIэтыгъэх. 
Гупшысэ гъэнэфагъэ яIэу, купкI ин ахэлъэу зэхэт номерхэр гъэ­псыгъэхэ зэрэхъугъэм уимыгъэ­гушхон плъэкIырэп. Къихьэгъэ илъэсыми ащ тыкъыщыуцущтэп, ыпэкIэ тылъыкIотэщт.

Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым ыкIи Адыге­им зэкъошныгъэу, зэныбджэгъуны­гъэу азфагу илъым зэрэха­гъэ­хъощтым зэхэт номерхэр зэрэфэIорышIэхэрэр къыIуагъ «Черкес хэкум» иредактор шъхьаIэу Тхьагъэпсэу Уцужьыкъо. Ежь ишIошIыкIэ, ахэр нахь гъэшIэ­гъоны зэрэхъущтхэ лъэныкъохэр къыхигъэщыгъэх.

Нэужым мэхьэнэ ин зиIэ Iоф­­шIэным дэлажьэхэрэм гуфэ­бэныгъэу фыряIэр, адыгэ лъэпкъым зэрэфэгумэкIыхэрэм ищы­сэу мы зэхэт номерхэр зэрэ­щытыр Урысые Федерацием культурэмкIэ изаслуженнэ Iо­фышIэу, Адыгэ Республикэм инароднэ тхакIоу, илъэси 8-рэ «Адыгэ макъэм» Iоф щызы­шIагъэу Цуекъо Юныс къыIуагъ. Джащ фэдэу «Адыгэ макъэм» иредактор шъхьаIэ игуадзэу МэщлIэкъо Саидэ зэхэт номерхэр нахь гъэшIэгъон зэрэпшIын плъэкIыщт еплъыкIэхэр къыIуа­гъэх, къэзэрэугъоигъэхэми ащ дырагъэштагъ.