Адыгэ Ныпым и Мафэ зыфагъэхьэзыры


Адыгэ быракъым и Мафэ мэлылъфэгъу мазэм и 25-м хэбзэ шапхъэмэ адиштэу апэрэу тиреспубликэ щагъэмэфэкIыщт. Ащ зызэрэфагъэхьазырырэм ехьылIэгъэ зэхахьэ Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащып­сэурэ тилъэпкъэгъухэм ады­ряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр зэхэщэкIо купым изэхэсыгъо зэрищагъ. Ащ зэрэхигъэ­унэфыкIыгъэу, Правительствэм икъулыкъушIэхэр, еджапIэхэр, общественнэ движениехэр мэ­фэкIым чанэу хэлэжьэщтых.

Зэхахьэм къыщыгущыIагъэх Адыгэ Республикэм гъэсэныгъэ­мрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэ игуадзэу Къэрэтэбэнэ Махьмудэ, Адыгеим культурэмкIэ и Мини­стерствэ иотдел ипащэу Шэу­джэн Бэлэ, Мыекъуапэ иадминистрацие культурэмкIэ игъэIоры­шIапIэ ипащэу Цэй Розэ, Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо академическэ къэшъокIо ансамблэу «Налмэсым» идиректорэу Бастэ Азмэт, художественнэ па­щэу Хъоджэе Аслъан, тиреспубликэ иобщественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» культурэмкIэ ико­митет ипащэу Шъхьаплъэкъо ГъучIыпсэ, ащ игуадзэу Болэкъо Аслъан.

МэфэкIым общественнэ-политикэ мэхьэнэ ин зэриIэр къэгу­щыIагъэхэм къыхагъэщыгъ. Хэбзэ шапхъэхэм адиштэу Адыгеим быракъым и Мафэ игъэкIотыгъэу агъэмэфэкIыщт. Тилъэпкъэгъухэу Урысыем ишъолъырхэм арысхэм, IэкIыб хэгъэгухэм ащыпсэурэмэ адыгэ быракъым имэфэкI хагъэунэфыкIыщт.

Республикэм иеджапIэхэм, культурэм иунэхэм, зыгъэпсэ­фыпIэ паркхэм, тхылъеджапIэхэм мэфэкI зэхахьэхэр ащыкIощтых. Районхэм нэбгырабэ къарыкIынэу тэгугъэ. Мыекъуапэ ичIыпIэ зэфэшъхьафхэм концертхэр ащызэхащэщтых. Мэлылъфэгъум и 25-м пчыхьэм къэлэ паркым къыщырагъэжьэнышъ, зэхэтхэу урамэу Краснооктябрьскэм къыры­кIощтых, мэфэкI концертыр фи­лармонием щызэхащэ ашIоигъу. Къэралыгъо академическэ ансамблэу «Налмэсым» театрализованнэ концертыр къытыщт.

МэфэкIым шыухэр хэтыщтых, адыгэ шъуашэр нэбгырабэмэ къызыщалъэщт, адыгэ быра­къыр зэхахьэхэм ащагъэбыбэтэщт. Адыгэ быракъым ехьылIэгъэ тхы­гъэхэр гъэзетхэм къащыхауты­щтых, телевидениемкIэ ыкIи ради­ом­кIэ къэтынхэр зэхащэщтых.

МэфэкIыр гъэшIэгъон зэрэхъу­щтым тицыхьэ телъ. Гъэзетеджэ­хэм, лъэпкъ шIэжьым ыгъэгумэ­кIыхэрэм пэшIорыгъэшъ Iофы­гъо­хэм яIахьышIу халъхьанэу тыкъя­джэ.

Сурэтым итыр: адыгэ быра­къым имэфэкI изэхэщэкIо куп иапэрэ зэхэсыгъо хэлэжьагъэ­хэр.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый
Адыгэ Макъ