Адыгеим и Премьер-министрэ зэхищэгъэ зэIукIэр


Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет изэIукIэу щыIагъэм анахьэу анаIэ зыщытырагъэтыгъэр бюджет мылъкум нахь шIуагъэ къытэу гъэфедэгъэным, кризисым пэшIуе­кIорэ Iофтхьабзэхэр, социальнэ пшъэрылъхэр гъэцэкIэгъэнхэм, джащ фэдэу радикальнэ нэша­нэ зиIэ еплъыкIэ зэфэшъхьафхэм апэуцужьыгъэным пае лъэпкъ шэн-зэхэтыкIэхэр къэу­хъумэ­гъэн­хэмкIэ Iофыгъо зэфэшъхьаф­хэр зэшIохыгъэнхэр ары. 

Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ анахьэу анаIэ зытыраригъэдзагъэхэм ащыщ фэтэрыбэу зэхэт унэхэм ягъэ­цэ­кIэжьынкIэ мылъкум иугъоин епхыгъэ хэбзэгъэуцугъэу щыIэр гъэцэкIагъэ хъуным пае цIыфхэм ищыкIэгъэ лъэныкъохэр афызэхэфыгъэнхэр. КIэлэцIыкIу ибэхэм зычIэсыщт унэхэр ягъэ­гъотыгъэнхэм иIофыгъо зэшIо­хыгъэным пае унэхэм яшIынкIэ проектхэр къагъэхьазырынхэу пшъэрылъ ащ афишIыгъ. 

Джырэ чIыпIэ къиным зэри­щыкIагъэм тетэу къыхэкIыжьын­хэм пае анахь мэхьанэ зиIэхэм ащыщ гъэпсэфыгъо мафэм ермэлыкъхэр зэрэзэхащэрэм къы­кIырамыгъэчыныр. Адыгэ Республикэм экономикэ хэхъоны­гъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ имини­стрэу ЛIыхэсэ Махьмудэ къызэ­риIуагъэмкIэ, тхьамафэу блэкIы­гъэм ермэлыкъ 13 зэхащэ­гъагъ, чIыпIэхэм мэкъумэщ товархэр къащызышIыхэрэм япродукцие 200-м ехъу ахэм къарахьылIэ­гъагъ. БлэкIыгъэ гъэпсэфыгъо мафэхэм къалэу Мыекъуапэ, псэупIэхэу Тульскэм, Яблоновскэм, Инэм ыкIи станицэу Дондуковскэм ермэлыкъхэр ащыкIуагъэх. 

Ащ дакIоу КъумпIыл Мурат пшъэрылъ афишIыгъ къыкIэлъы­кIощт ермэлыкъхэм лъэшэу анаIэ тетэу зафагъэхьазырынэу, товарэу къырахьылIэрэм нахь зырагъэушъомбгъунэу, лымрэ щэмрэ ахэшIыкIыгъэхэм анахьэу анаIэ атырагъэтынэу, ащкIэ Адыгеимрэ хэгъэгум инэ­мыкI шъолъырхэмрэ ятоварышI­хэр къызфагъэфедэнхэу. 

Премьер-министрэм Адыгэ Республикэм икомитетэу контракт системэм щэфынхэм алъэ­ныкъокIэ зегъэушъомбгъугъэным фэгъэзагъэм джыри зы пшъэрылъ фишIыгъ. Ар зыфэгъэхьыгъэр ахъщэр нахь шIогъэ ин къытэу гъэфедэ­гъэным пае къэралыгъо фэныкъоныгъэхэм апэ­Iухьащтхэр къащэфхэ зыхъукIэ уплъэкIун Iофыр нахь тэрэзэу зэхащэныр ары. 

Iэзэгъу уцхэр цIыфхэм зэ­ра­Iэ­кIагъахьэхэрэм, бюджет хъарджхэр нахь макIэ шIыгъэн­хэм пае Iофтхьабзэхэр зэрэрахъухьэхэрэм, хэбзэIахьхэмкIэ фэгъэкIотэныгъэхэм, бизнесым IэпыIэгъу тедзэ етыгъэным, хаб­зэм имуниципальнэ къулыкъу­хэм яIофшIэн шIуагъэу къытырэм зыкъегъэIэтыгъэным яп­хыгъэ Iофыгъохэм мы зэIукIэм щанэсыгъэх. 

- Тиреспубликэ ихэхъоны­гъэкIэ зишIуагъэ къэкIощт Iоф­тхьабзэхэр ары тиIофшIэнкIэ анахьэу тынаIэ зытедгъэтын фаехэр, мылъкоу ахэм апэIухьэ­рэми тэрэзэу тегупшысэн, лъэпсэ икъу щыIэным тынаIэ тедгъэ­тын, тизекIуакIэкIи зэдегъэштэ­ныгъэ, чаныгъэ тхэлъын фае. От­раслэ пэпчъ хэхъоныгъэ зэри­шIыщт шIыкIэр министерст­вэхэр ары изыхъухьан фаер, - къы­кIигъэтхъыгъ КъумпIыл Мурат. 

Адыгэ Макъ