Европэм самбэмкIэ изэнэ­къокъу Адыгеим илIыкIохэм ды­шъэ ме­далитIу къыдахыгъ

Европэм самбэмкIэ изэнэ­къокъу Сербием щыкIуагъ. 1997 - 1998-рэ илъэсхэм къэхъугъэ кIалэхэр апэрэ чIыпIэхэм афэбэна­гъэх. Адыгеим илIыкIохэм ды­шъэ ме­далитIу къыдахыгъ.

Урысыем иныбжьыкIэ хэшы­пыкIыгъэ командэ хэтхэу ЦIы­кIу Рэмэзан, кг 48-рэ, ­Чэтыжъ Нурбый, кг 70-рэ, купэу зыхэт­хэм апэрэ чIыпIэхэр къащахьыгъэх. ЦIыкIу Рэмэзан Адыгэ­къалэ зыщегъасэ, тренер-кIэ­лэегъаджэр Шъэумэн Байзэт.
Чэтыжъ Нурбый Тэхъутэмыкъуае щапIугъ. Урысыемрэ Адыгеимрэ язаслуженнэ тренерэу Джармэкъо Нурбый ары бэнэкIо ныбжьыкIэр зэнэкъо­къум фэзыгъэхьазырыгъэр.

- Тихэгъэгу самбэмкIэ ифедерацие ипрезидентэу Сергей Елисеевыр, Урысыем самбэмкIэ ихэшыпыкIыгъэ ныбжьыкIэ командэ итренер шъхьаIэу Ро­ман Болотскэр Адыгеим испорт­сменхэм, ахэр зыгъасэхэрэм лъэшэу къафэразэх, - къы­тиIуагъ тиреспубликэ самбэмкIэ икIэлэцIыкIу-ныбжьыкIэ спортеджапIэ идиректорэу Де­лэкъо Адамэ. - Урысыем ихэ­шыпыкIыгъэ командэ нэбгыри 10 зыфэбанэм, дышъэ медальхэр 4-мэ къахьыгъэх, Адыгеим щыщ кIэлитIумэ апэрэ чIы­пIитIу къызэрэдахыгъэр тэрыкIи гушIуагъо.

ТибэнакIохэр самолеткIэ Краснодар чэщым къызэбыбыжьхэм, дунаим самбэмкIэ ичемпионэу Мэрэтыкъо Сахьид, нэмыкI тренерхэр, спортсменхэр апэгъокIыгъэх. Адыгэ быракъыр аэропортым щагъэбыбатэзэ, джэгушхо зэхащи къэ­шъуагъэх, уджыгъэх.

Медальхэр къыдэзыхыгъэ спортсменхэр къапэгъокIы­гъэ­хэм, гъогу техьанхэмкIэ Iэпы­Iэгъу къафэхъугъэхэм афэразэх, гъэзетымкIи «тхьашъуе­гъэпсэу» араIожьы ашIоигъу.

Шъопсэу, тинарт шъаохэр! Шъуимедальхэм ахэжъугъэ­хъонэу, Адыгэ Республикэм ибыракъ шъучIэтэу спорты­шхом шъуищытхъу бэрэ щяжъугъэIонэу Тхьэм тышъуфелъэIу. Шъуи­Iахьылхэм, ныбджэгъухэм, тре­нерхэм тафэгушIо.

ЕмтIылъ Нурбый

Сурэтым итхэр: дышъэ ме­дальхэр къыдэзыхыгъэхэ  ЦIы­кIу Рэмэзанрэ (джабгъум­кIэ) Чэтыжъ Нурбыйрэ.

Адыгэ Макъ