Адыгэ Республикэм щыщ дин-лэжьхэр Кфар-Кама щыIэх


Адыгэ республикэм щыщ дин-лэжь нэбгри 7 Израил ит Адыгэ къуаджэу Кфар-Камэ кIуагъэхэу щыIэх. Ахэр мэлылъфэгъум и 16-м кIуагъэх мэлылъфэгъум и 23 нэс щыIэщтых. Дин-лэжьхэм ахэт Адыгэ республикэм имуфти игуадзэ, Мафэхьаблэ имэчыт иефэнд. Джащ фэдэу къыщатхы Кфар-Кама имуниципалнэ хасэ ФасебоокымкIэ инэкIубгъо. 

Тхьэмафэм къыкIоцI дин-лэжьхэм Израил щыпсэурэ Адыгэхэм ядин-лэжьхэм ялэжьакIэ нэIуасэу фэхъущтых. Ирозалим щыIэщтых, Израил ит атIуанэрэ Адыгэ къуаджэу Рихьание щыIэщтых, къалэхэу Тел-Авив, Аку ыкIи нэмыкI чIыпIэхэм щыIэщтых.