Ткачов Александр Урысие Федерацием ичIыгу-лэжь министрэу агъэнэфагъ

Ткачов Александр 

Непэ, мэлылъфэгъум и 22-м, Урысие Федерацием ипрезидент Путин Владимир  Ткачов Александр Урысие Федерацием ичIыгу-лэжь министрэу ыгъэнэфагъ. Ткачовэр 2001  илъэсым щегъэжьагъэу непэ нэс Краснодар Краим итхьэматэу щытыгъ. Путиным Вениамин Кондратьевэр Краснодар краим итхьэматэу ыгъэнэфагъ. Ипэм Кондратьевэр Ткачевым игуадзэу щытыгъ.

Краснодар Краир зытет чIыгур ары пасэм Адыгэ лъэпкъым инахьыбэр зыщыпсэущтыгъэ. Непэ Адыгэ милион-рагъоу Адыгэ хэкум щыпсэухэрэм ащыщэу мин 50 фэдиз неIэп Краснодар краим щыпсэурэр.


Вениамин Кондратьев