Урысей Лондонград: урысей цIыху бейхэр Лондон деж здэпсэу щIыпIэхэр


Ахэр нэхъыбэу здэтIысыр къалэм и къухьэпIэ лъэныкъуэращ: Челси, Кенсингтон, Найтсбридж...

Фотоаппарат пIыгъыу а щIыпIэхэр къэпкIухьмэ, гъэщIэгъуэн куэд плъагъунущ.

Сурэтхэр трихащ Хуитыныгъэ Радиом и корреспондент Кобрин Кирилл.