ЦСКА Москвэм Натхъо Бибарсрэ Натхъо Амиррэ щешIэх


Испанием ифутбол командэу «Барселонэм» щешIэщтыгъэ Натхъо Амир Урысыем иклуб цIэрыIоу ЦСКА-м аштагъ. ШышъхьэIум и 31-м А. Натхъор зэзэгъыныгъэм кIэтхагъ.

ЦСКА-м итренер шъхьаIэу Леонид Слуцкэм къызэрэхигъэщыгъэу, Натхъо Амир чIыпIэ зэфэшъхьафхэм агъэуцун алъэ­кIыщт. Гупчэм ыкIи ыпэкIэ аще­шIэным, къэлапчъэм Iэгуаор ди­дзэным А. Натхъор нахь афэгъэ­зэгъэщт.

- Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтхэр, футболист цIэ­рыIохэу IэкIыб хэгъэгухэм къа­рыкIыгъэхэр ЦСКА-м щешIэх, - къытиIуагъ Натхъо Амир. - Тиунэкъощэу Натхъо Бибарс Израиль ихэшыпыкIыгъэ командэ хэт, ЦСКА-м ифутболист анахь дэгъухэм ахалъытэ. Сигуапэ ащ фэдэ ешIакIохэм саригъусэу командэм сызэрэхэтыщтыр.

Адыгэ Республикэм футболым­кIэ икIэлэцIыкIу-ныбжьыкIэ спорт еджапIэ А. Натхъом щыригъажьи, ЦСКА-м аштагъ. Мые­къопэ «Зэкъошныгъэм» зэрэщешIа­гъэр А. Натхъом шIукIэ ыгу къэкIыжьы, иапэрэ тренерэу Александр Пахомкиным лъэшэу фэраз.

- СшынахьыкIэ сигъусэу ЦСКА-м сызэрэщешIэщтыр сэ­р­кIи гушIуагъо, - еIо Натхъо Бибарс. - «Рубин» Казань сыхэтэу тренер цIэрыIоу Курбан Бердыевым командэм  къыригъэблагъи, турнирым тызэдыхэлэжьэгъагъ...

«Зэкъошныгъэм»  щыригъэжьагъ

А уахътэм Амир ныбжьыкIаIоу щытыгъ. К. Бердыевым ар къыдилъытэзэ, А. Натхъор зыщешIэ­щтыр къыхихы шIоигъуагъ, ау Амир Мыекъуапэ къэкIожьыгъ. Футбол ешIэныр «Зэкъошны­гъэм» щыригъажьэ шIоигъуагъ. «Адыгеим ифутбол ыпIугъэми, «Зэкъошны­гъэм» щешIагъэп» зыфэпIощтыр къыраIокIынэу фэягъэп. Амир ятэу Адам кIэщакIо фэ­хъуи, футболист ныб­жьыкIэм игупсэ республикэ къыгъэзэ­жьыгъ, «Зэкъошны­гъэм» щешIагъ.

Футбол академиеу Тольятти дэтым А. Натхъор щеджагъ, Урысыем иныбжьы-кIэ хэшыпыкIыгъэ командэ щешIагъ, тренерхэм янэплъэгъу итыгъ. Сэнаущыгъэ зыхэлъ футболист ныбжьыкIэхэм яIэ­пэIэсэныгъэ зауп­лъэкIум, Амир Испа­нием икомандэ цIэ­рыIоу «Барселонэм» рагъэблэгъагъ.

«Барселонэм» къыхэкIыжьыгъа?

Тэ тызэрэщыгъуазэмкIэ, «Барселонэм» зэпхыныгъэ дыримыIэу А. Натхъор ЦСКА-м аштагъэп. Илъэс зытешIэкIэ нахь гъэунэфыгъэу Iофым тытегущыIэн тлъэ­кIыщт. «Барселонэм» икIэрыкIэу А. Натхъор ыштэжьын ылъэкIыщт, тренерхэр къылъыплъэщтых. Джы­рэ уахътэ зэнэкъокъу-зэгъэпшэн шIыкIэм тетэу «Барселонэм» футболист цIэрыIуабэ щешIэ.

Амир ныбжьыкIэхэр зыщешIэрэ командэм хэт, футболист анахьы­кIэмэ ащыщ. Илъэс 19 зыныбжь адыгэ кIалэр командэ дэгъум ще­шIэ шIоигъу. «Барселонэм» шIэны­гъэу щызэригъэгъотыгъэр зэIукIэ­гъу­хэм къащигъэлъэгъон имурад.

ЦСКА-м нэмыкIхэри къыфаех

Урысыем икоманди 2, Испанием икоманди 2 А. Натхъор рагъэблэгъэным пылъыгъэх. Амир ЦСКА-р къыхихыгъ. ЕшIэгъур стадионым щыкIо зыхъукIэ А. Натхъор зыгъэпсэфыпIэ тетIысхьапIэм бащэрэ тесынэу фэяхэп. Футбол ешIэзэ гъэхъагъэхэр ышIынхэу тегъэгугъэ.

Амир ЦСКА-м аштэным ыпэкIэ командэм итренерхэр Натхъо Бибарс еупчIыжьыгъэх. Охътэ кIэ­кIым къыкIоцI Амир кIырыплъыхи, ЦСКА-м зэрэхэхьагъэм фэшI Би­барс ишIушIагъи къыхэтэгъэщы.

Израиль къикIыгъэ Б. Нат­хъом къызэриIорэмкIэ, Амир игъусэу ЦСКА-м щешIэныр лъэшэу шIо­гъэшIэгъон.

Натхъо нахьыкIэм ЦСКА-м дэ­гъоу къыщыпэгъокIыгъэх. Тренер шъхьаIэу Леонид Слуцкэмрэ Амиррэ зэдэгущыIагъэх. Л. Слуцкэм футболист ныбжьыкIэм иешIа­кIэ шIогъэшIэгъон. Спортым хэ­шIыкI фызиIэхэм къызэраIорэмкIэ, ЦСКА-м иешIакIэ хигъэхъоным фэшI Амир ишIуагъэ къыгъэкIон ылъэкIыщт. КIалэм иIэпэIэсэныгъэ зиIэтыным пае нахьыбэрэ ешIэ­гъухэм ахэлэжьэн фае.

Бибарс къыкIэупчIэх

Б. Натхъом аужырэ уахътэм иешIакIэ къеIыхыгъэу къэбархэр зэхэтэхых. Пенальтир гъогогъуитIо зэрэдимыдзагъэр, ешIэгъухэм, нахьыпэрэм фэдэу, чанэу зэрахэмылажьэрэр тэлъэгъу. ЦСКА-р «Кубань» зыдешIэм ыуж Л. Слуцкэм зэрэхигъэунэфыкIыгъэу, Нат­хъо Бибарс футбол ешIэгъухэм ахэлажьэ зыхъукIэ, зэблахъоу бэрэ къыхэкIыгъэп, зигъэпсэфынэу уахътэ иIагъэп. ЦСКА-р «Спартак» зыдешIэм, Б. Натхъом игуетыныгъэ хэпшIыкIэу къеIыхыгъ.

Бибарс сымэджагъ, медицинэм иIофышIэхэр къеIэзагъэх. Пенальтим имызакъоу, ешIэгъу уахътэм къыкIоцI къэлапчъэм Iэгуаор бэрэ дидзэу шIэхэу зэриублэжьыщтым тицыхьэ телъ. Бибарс унэгъо дахэ иI, шъэожъые цIы­кIуитIу епIу, ишъхьэгъусэ Кфар-Камэ щыщ. Адыгабзэр ясабыйхэм арагъашIэ.

Краснодар тызыщызэIокIэм

Пчыхьэр хэкIотагъэу Натхъохэу Бибарсрэ Амиррэ тадэгу­щыIагъ. Бибарс тиреспубликэ икIыгъэхэм къаIукIагъ. Бибарсрэ Амиррэ зэгъусэхэу сурэт заулэ атетхыгъ. Дэрбэ Байзэт, Лъа­щэкъо Милан, Александр Карпенкэр, нэмыкIхэри Натхъохэм гущыIэгъу афэхъугъэх, ау бэрэ благъэу зэкIэлъырытынхэ алъэкIы­гъэп. Футболыр зикIасэхэу стадионым къэкIуагъэхэр нэбгыри 100 заулэ хъухэу къяуцокIыгъэх, нэпэеплъ сурэтхэр зэготхэу атырахыгъэх.

- ЦСКА-м тыфэгумэкIэу, Iэгу тыфытеоу стадионым непэ тыдэсыгъ, - къаIо футболым пыщагъэхэм. - Натхъохэм яшIуа­гъэкIэ, ЦСКА-м нахь тылъып­лъэщт.

Телевидением, радиом якъэтынхэм лъэ­къуацIэу Натхъор тэрэзэу къызэра­мыIо­рэр бэмэ къыхагъэщыгъ. Зэунэкъощхэм ащ хэ­кIыпIэ къыфагъоты­щтэу тэгугъэ. Тилъэпкъэу ду­наим щитэкъухьа­гъэм итарихъ цIыфхэм тэрэзэу зэрагъэшIэным фэшI Натхъо футболистхэм егъэжьэпIэшIу ашIыгъ. Шъопсэу, Натхъо футболистхэр! Тхьэм насыпышIо  шъуе­шIых.

Адыгэ Макъ