Мыекъопэ къэлэ хасэм смаджэ IэзапIэхэм яIоф изтет лъыплъэну къуаджэхэр къакIохьыщтых


ШIэкIогъум и 5-м Адыгэ республикэм щылажьэрэ Мыекъуапэ къэлэ хасэм (Адыгэ Хасэ - Черкес Советым) игъэцэкIакIо-куп зэхэсыгъо иIагъ. Хасэм зэрихабзэу къэщэжьын IофымкIэ, Сирие Адыгэхэм яIофкIэ зэхэсыгъо рагъэжьагъ. 

Хасэм итхьэматэу Цундышк Заурбый блэкIыгъэ тхьэмафэм къэщэжьын IофымкIэ хасэм игъэцэкIагъэхэм къатегущыIагъ. Ахэм ащыщ Сирием къикIыжьыгъэ кIалэгорэ унэгорэм зэрэратхэщтым иIоф зэрэзэшIуахыгъэр къыIуагъ Цундышкэм. ЫтIанэ тхьэматыр къытегущыIагъ Урысием илъэпкъэгъухэм я зэфэсэу непэ Москвэ щыкIуагъэм. 

ГъэцэкIакIо купэм хэтэу Бгъанэ Алый хэкум къэзыгъэзэжьыгъэхэм яхьылIагъэ пчъагъэхэм, Сирием ыкIыжьхи нэмыкI хэгъэгуэм арихьагъэхэм ыкIи Сирие кIоцIымкIэ Адыгэхэм яIоф изтет къытегущыIагъ. МыщкIэ нахь къыхэдгъэщын тлъэкIыщт, мы аужьырэ мазэм хэкум къэзыгъэзэжьыгъэхэм ащыщхэр Европэ (Норвегие) зэрэкIохэрэр. Мы IофымкIэ гъэцэкIакIо купэм хэтхэр къэзыгъэзэжьыгъэхэм аIукIэнхэу рахъухьагъ. 

Хасэм ятIонэрэ Iофэу зытегущыIагъэхэр Адыгэ Республикэм ит къуаджэхэм зэфэшъхьэф смаджэ IэзапIэхэр зэрэзэфашIыжьыхэрэр ары. БлэкIыгъэ тхьэмафэм мы Iофым ехьалIагъэу интернетым хасэм тхыгъэхэу къыригъэхьагъэхэм зи къагъэхъыягъэп къыIуагъ Цундышкэм. Ащ пае мы Iофым нахь игъэкIотыгъэу тыдэлэжьыным пае къуаджэхэр къэткIохьынэу, цIыфхэу таIукIэнэу къыхэсэлъхьэ къыIуагъ Цундышкэм. ГъэцэкIакIо купэм хэтхэм тхьэматэм дырагъэщтагъ ыкIи мы щэмбэт-тхьэумафэ мафэхэм къуаджэхэр къакIохьынхэу рахъухьагъ. 

Ащэнэрэ Iофэу хасэр зытегущыIагъэр Адыгабзэр ары. МыщкIэ Адыгабзэм фэгъэзагъэу дэлажьэрэр Кобл Сергей. Ащ къыхигъэщыгъ Адыгэ республикэмкIэ Адыгабзэр къэралыгъобзэу щытнахьмышIэми зи гъэшIэгъон Адыгеим ихьыкумэтым игъэцакIэрэп. Коблэм тхьапэу хьыкумэтым фигъэхэгъэхэм ыкIи джэуапэу къыратыжьыгъэхэм къатегущыIагъ. Мы IофымкIэ ыкIи адрэ IофхэмкIи Адыгеим щыIэ организациехэр, шIэныгъэлэжьхэр ыкIи нэмыкIхэр тыугъоинышъ форум зэхэтшэн фае къыIуагъ Къоикъо Асланбый. ГъэцэкIакIо купым хэтхэм Къоикъом игупщысэ дырагъэщтагъ ау ар ытIанэ дэлэжьэнхэу рахъухьагъ ыкIи Къоикъом тыралъхьагъ мы форум зэхэщэным фэгъэхьыгъэу АдыгабзэкIэ ыкIи УрысыбзэкIэ тхыгъэ къигъэхьэзырынэу.