Хэкум къэзыгъэзэжьыгъэхэрэи хэкум къыщыхъугъэхэри хьапсым чIадзагъэх


Тыгъэгъазэм и 16-м Адыгэ республикэм икъэлашъхьэу Мыекъуапэ икъалэ суд (мэхькэмэ), хэкум къэзыгъэзэжьыгъэу Хъуадэ Аднан, ащ ыпхъоу Хъуадэ Данэ ыкIи ахэм ядучан щылажьэу Борсэ Сайдэ мафэ 15 хьапсым чIэсынхэу унашъо ыщтагъ. 

Тыгъэгъазэм и 14-м хьыкумэт къулыкъухэм ФСБ-м хэтхэр аригъусэхэу Хъуадэ Данэ идучан уплъэкIунхэр щашIыгъ. Тыгъэгъазэм и 15-м джыри зэ ахэр дучаным къэкIуагъэх уплъэкIунхэр ашIынэу. Хъуадэ Данэ ахэм аупчIыгъ, уплъэкIунхэр шъушIынэу фитыныгъэ тхьапэхэр сэшъугъэлъэгъу иIуи ау хьыкумэт къулыкъухэм ыкIи ФСБ-м хэтхэм, ащ фэдэ тхьапэ къырагъэлъэгъугъэп. 

Фитыныгъэ тхьапэхэр шъумыIыгъэмэ дучаныр зэфэсшIыжьыщт Хъуадэ Данэ зареIом, хьыкумэт къулыкъухэр дучаным кIэкIыжьыгъэх ау ФСБ щыщ зы нэбгэр дучаным къыкIэнагъ. Хъуадэ Данэ, Хъуадэ Аднан ыкIи Борсэ Сайдэ пчъэм илъэныкъо кIохэу заублэм ФСБ-м хэтыр Хъуадэ Аднан къыпэуцуи ытIанэ къегукIи пчъэм идэжь Iут Iэпчъыхэм Аднан ариутэкIыгъ, Iэпчъыхэри къызэхэтэкъуагъэх ау Аднан инасып хъуи Iэпчъыхэм къауIагъэп ытIанэ пстэури дучаным къыкIэкIыжьыгъэх. 

Хьыкумэт къулыкъухэмрэ ФСБ-м хэтхэмрэ дучаныр ауплъэкIунэу фитыныгъэ тхьапэхэр къызэрамыгъэлъэгъуагъэр къыдимылъытэу судым хэкум къэзыгъэзэжьыгъэу Хъуадэ Аднанрэ хэкум къыщыхъугъэхэу Хъуадэ Данэрэ Борсэ Саидэрэ хьапсым чIидзагъэх. 

Суд зишIыгъэм ицIэ тшIэрэп ау илъэкъуацIэ Гъуагъо аIуагъ.