Европэм щыпсэурэ Адыгэхэр Германием ит къалэу Мюнхин щызэрэугъоигъэх

Сурэтыр: Мюнхин, гъэтхапэм и 25, 2016 илъэс 

Европэм щыпсэурэ Адыгэхэм я культурэ зэхахьэ непэ гъэтхапэм и 25-м Германием ит къалэу Мюнхин щырагъэжьагъ. Ар мафэ 3 кIощт, гъэтхапэм и 27-м нэс. 

Мэфищ зэхахьэр Мюнхин идэжь Iут зыгъэпсэфыпIэ спорт хатэм щыкIощт (DJH Jugendherberge Bad Tölz - Am Sportpark, 83646 Bad Tölz). 

Зэхахьэм пшъэрылъэу иIэр, Европэм щыпсэурэ Адыгэхэр, къыхэгъэщыгъэу, ныбжьыкIэхэр нахь зэпэблагъэ хъунхэр ары ыкIи Адыгэм ехьылIагъэ зфэшъхьэф гупщысэхэр зэIэпэчIахыжьыныр ары. 

Зэхахьэм Европэм ит хэгъэгухэм ащыпсэурэ Адыгэхэм ямызакъоу нэмыкI хэгъэгухэм ащыщхэри, зэхэт купхэри хэлэжьэщтых. Дунае хасэу "Хэку гъэзэжьынымкIэ Адыгэ Хасэм" илIыкIохэри хэлэжьэщтых.