Хэхэс адыгэхэр визэншэу я хэкум мыкlуэжыф хъуащ

Сурэтым: Молэ Левент, жылагъуэ lуэху щlакlуэ, Тыркум Анкара къалэ

МазиплIым нэсауэ Урысеймрэ Тыркумрэ я зэщыхьэныгъэм ипкъ иткIэ хэхэс адыгэхэр я хэкум хуиту мыкIуэжыфу, абы зыгъэзэжахэм деж къыщегъэжьауэ хэкурысу Тыркум къакIуэхэр, ар сату lуэхуми, лъагъунлъагъуми къэмыкIуэжыф хъуахэщ. 

Урысейм къыхьа санкцэхэм и зэранкIэ Урысейм и цIыхури Тыркум зыгъэпсэхуакIуэ, щэхуакIуэ къэкIуэфкъым, туризмэри увыIауэ къат хъыбарзехьэ lэмалхэм. 

lуэхугъуэм теухуауэ и гупсысэхэмкIэ доупщl Езыр жылагъуэ lуэхущIакIуэ, Анкара щыпсэу Молэ Левент. 

Хуитыныгъэ радио: Левент, Урысейм и кхъухьлъатэ къэхъукъащIэм иужькIэ Тыркум щыпсэу хэхэс адыгэхэм я хэкужьымкIэ хуаIэ зэпыщIэныгъэхэр нэхъ кIащхъэ хъуащ, идыжпсту а lуэхур сытым тет, фыкIуэфырэ фи хэкужьым, сыт жыпIэнт абы теухуауэ? 

Молэ Левент: Ди хэкум докIуэф иджы ауэ, мы Урысейм и кхъухьлъатэ къэхъукъащIэм и зэраныгъэ нэхъыбэ зылъагъур дэ адыгэхэращ. Дэ дыщыхуейм ди хэкужьым дыкIуэфу, езыхэри къэкIуэфу хъуат. Хэхэс адыгэхэм хэтыр я хэкум ягъэзэжыпэт, хэтыр лъагъунлъагъу, хэкурысхэри Тыркум къакIуэ хъуат, благъэ lыхьлы жаIэми, е сату lуэухми, загъэпсэхунуми, сытыми дэ адыгэм ди lуэху зытеувэжу хуежьар къигъэувыIащ мы lуэхугъуэм. 

Хуитыныгъэ радио: Левент Урысейм къихьа санцэхэм хэтщ Тыркум и цIыхухэр визеншэу иримыгъэхьэну, ар хэхэс адыгэхэм дауэ къыфщыхъуа? 

Молэ Левент: Визэ lуэхур иджыри къахьыжащ, ди хэкум визэншэу дыкIуэжыфкъым. ИтIанэ визэ къыдэпхынум ари лъапIэкIейщ, цIыху къэс доллэр 200 и уасэщ визэм, ар куэдым къохьэлъэкl, абы щхьа мыкIуэфыни къахэкIынущ. 

Догугъэ Урысейм мы визэ lуэхур нэхъ тынш ищIыну. Визэ къеlытха нэужьи дигу загъэкъым, аеропортхэм проблемэ къыкъуагъэкIыну пIэрэ жыдоIэ, гуитl щIхитl дыхуъащ. Уи документ сытхэр тэмэмдыдэу пщlами зы щхьэусыгъуэ хъунупIэрэ жыдоIэри дигу ныкъуэщ. 


Хэхэс адыгэу и хэкужьым нысащIэ къизышахэри, хэкурысу Тыркум и цIыху хъуауэ Тыркум щыIэхэри мэгузавэ, мы зэрызехьэм ди хэкужьым хуиту димыхьэжыфу мэхъху жаIэри. 

Емуз Баязыт, Хуитыныгъэ радио, Тюркие