Иордание щыщ Адыгэ дин шIэныгъэлэжьхэм Адыгэ Республикэм якъакIо лъагъэкIотэщт

СэмэгумкIэ ятIуанэрэр Къурша Амджад, ащ бгъодэс Ахьмэд Хьалид 

Адыгеим щыIагъэх ислъам динымкIэ Иорданием щыщ зэлъашIэрэ шIэныгъэлэжьхэу Къурша Амджад Мерза ыкIи Ахьмэд Хьалид Юсуф Шукри. ХьакIэхэр хэкум къыригъэблэгъагъэх ежь имылкукIэ Адыгеим ыкIи Пшызэ шъолъырым щыIэ Дин гъэIорышIапIэм. 

Иорданием щыщ адыгэ шIэныгъэлэжьхэм Адыгеим иапшъэрэ еджапIэхэм ащыIагъэх, мэщыт IофышIэхэм заIуагъэкIагъ, десэхэр рагъэкIокIыгъэх. 

Дин шIэныгъэлэжьхэм ныбжьыкIэхэм къафаIотагъ дин къабзэр зыфэдэн фаер, джырэкIэ террор зехьэ купхэм къапыкIышъущт щынагъор, Джихадыр зыщыщыр, ныбжьыкIэ быслъымэнэу Темыр Кавказым исым ащ фэдэ купхэм афэгъэзагъэу зэрэзекIон фаер нэмыкIхэри. 

Фитыныгъэ Радиом игущыIэгъугъэ дин лэжьакIоу, Адыгеим ит мэщытым язым ипащэу, хьакIэхэм ягъусэгъэ Дзэукъожь Анзор къыхегъэщы мэхьанэ зэриIэр аущтэу шIэныгъэлэжьхэм ныбжьыкIэхэм къалъагъэIэсмэ диным ишапхъэхэр ыкIи диным гокIыгъэ купхэм щынагъохэу къапыкIхэр.

Дзэукъожь: "Террор зехьэ купхэм ныбжьыкIэхэр зэрэхащэхэрэр дунэе Iофыгъо. Зы чIыпIэхэм ащ анахь ин, зы чIыпIэхэм нахь цIыкI. ТихэкукIэ ащ фэдэу щышъуамбгъоу ар сIон слъэкIыщтэп. ТиIагъ къэхъу-къашIэхэр, гущыIэм пае, «Ислъам къэралыгъо» зэзыIожьрэ террор зехьэ купкIэ къалъытэрэм Адыгеим щыщ адыгэ ныбжьыкIэхэр гощагъэхэу агъэмысэхэу. Ащ фэдэ гохьаныгъэм ылъапсэр диншIошъхъуныгъэр ары, цIыфхэм яхьылъэ щыIэкIэ-псэукIэп, сэ зэрэслъытэрэмкIэ. Аущтэу, Адыгеим щыпсэухэрэ адыгэхэр процент 25 кIахьэ ныIэп, арышъ, ислъам диныр лъэшэу щызэбгырыгъэкIыгъэп. Ащ цIыкI-цIыкIэу щылъэкIуатэ. НыбжьыкIэхэр террор зехьэ купхэм хэщагъэхэ кIэхъухэрэр ямышIэныгъэрэ щыIэныгъэмкIэ шIэныгъэ икъухэр зэрямыIэмкIэ арых". 

Фитыныгъэ радиом игущыIэгъугъэ Адыгеим изымэщытым ипащэу Дзэукъожь Анзор къызэриIуагъэмкIэ, илъэс ныкъом зэ джаущтэу ислъамымкIэ шIэныгъэлэжьхэр ыпэкIи къырагъэблэгъэнхэу агъэнафэх. 

«Ислъам къэралыгъо» зэзыIожьрэ террор купкIэ къалъытэрэм Адыгеим щыщ нэбгырэ 22 гощагъэ хъугъэхэу къалъытэ. Ахэмэ ащыщ нэбгыритIум хьапсэ атыралъхьагъ. ЗэкIэмкIи Урысыем щыщхэу ащ фэдэ террор зехьэ купмэ нэбгырэ мин заулэ хэщагъэхэ хъугъэхэу къатхы къэбар лъыгъэIэс амал зэфэшъхьафмэ. 

Фитыныгъэ Радио, Щэрджэс Ларис