Израилым культурэмкIэ иминистр Адыгэ къуаджэм къэкIуагъ

Цае зыщыгъэ пшъашъэхэм абгъодэтыр Регев Мири, ащ бгъодэтыр Нэпсэу Закарие

Мэлылъфэгъум и 27-м Израил культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ иминмстрэу Регев Мири Израил ит Адыгэ къуаджэу Кфар-Кама къэкIуагъ. 

ХьакIэм пэгъокIыгъ Кфар-Кама хасэм итхьэматэу Нэпсэу Закарие. ХьакIэр къуаджэм дэт музием ащагъ ыкIи Адыгэ лъэпкъым итхыдэ къыфаIотагъ, Адыгэхэм къыкIаныгъэ Iэмэпсымэхэр рагъэлъэгъугъ. ЫтIанэ музием дэт утыкIум Кфар-Кама икъэшIуакIо купэу "Типпсэ" къыщышIуагъ. Министрэри купым хахьи дахэу къадэшъуагъ. 

Ащ нэужьым музием хэт унэгорэм щызэхэсыгъэх. 
Нэпсэу Закарие хьакIэм тхьэуегъэпсэу рыIуагъ ар Адыгэ къуаджэм къызэрэкIуагъэмкIэ ыкIи къуаджэм щагъэцакIэрэ ыкIи щагъэцэкIэщт проектхэр фиIотагъ. ГущыIэм икIэух Кфар-Кама хасэмрэ министрсвэмрэ илъэсбэ зэдэлэжьэнхэу зэрэфэхьазырэр Нэпсэум къыIуагъ. 

Израил щыпсэурэ Адыгэхэм якультурэ Израил культурэр къэзыгъэдахэрэхэм ащыщ ыкIи ар къэнэныр, хэхъоныгъэхэр ышIыныр къэралыгъом ипшъэрылъ шъхьэIхэм ащыщ Регев Мири къыIуагъ. 

Къэбарэри сурэтхэри Кфар-Кама хасэм фасебукым щриIэ нэкIубгъом къыхэтхыгъэх.