Адыгэ Нахьыжъ Хасэм илIыкIохэр Иорданием ипремер министр IукIагъэх

Нсур Абдулах 

Амман, мэлылъфэгъум и 2, 2016 илъэс

Иорданием щыIэ Адыгэ Нахьыжъ Хасэм илIыкIохэр Иорданием ипремер министрэу Нсур Абдулах IукIагъэх. 

ЛIыкIохэм япащэу ШкIахъо Хьадж Аднан премер министрым тхьэуегъэпсэу рыIуагъ Иорданием ипарламент депутатхэр хадзыным фэгъэхьыгъэ законымкIэ Адыгэхэм ящэнэрэ депутат чIыпIэр яIэнэу зэрэдэлэжьагъэм.

ЛIыкIохэм ахэтыгъэх Иорданием ипарламент хэтэу Хэкужъ Хъер-Дин, парламентым хэтыгъэу Собыр Монир, Нахьыжъ Хасэм исекритарэу Хъурмэ Хьасэн. Ахэм парламент хэдзынхэм фэгъэхьыгъэ законым яеплъыкIэхэр премер министрым раIуагъ.

Премер министрым лIыкIохэм къариIуагъ Адыгэхэу, Чэчэнхэу ыкIи Кристянхэу Иорданием щыпсэухэрэм япчъагъэ емылъытыгъэу, ахэм ялIыкIохэр парламентым зэрэхэсын фаехэр ыкIи ар законымкIэ гъэпытыгъэн фае.

Мы аужьырэ мазэхэм Иорданием ипарламент хэт депутатгорэхэм парламент хэдзынхэм фэгъэхьыгъэ законым зэхъокIыныгъэхэр фашIынэу ыужь итыгъэх. Ахэр фэягъэх Иорданием щыпсэурэ Адыгэхэм, Чэчэнхэм ыкIм Кристянхэм ялIыкIохэр парламентым хэсынхэу чIыпIэу (квотэу) яIэхэр Iуахыжьынэу. Ау ар къадэхъугъэп. МыщкIэ премер министрэр лъэщэу лэжьагъэ а чIыпIэхэр къэнэнэу.

КъэIогъэн фае, Иорданиер зэрагъэуцо Адыгэхэмрэ Чэчэнхэмрэ зэгъусэхэу парламентым депутат 3 хагъэтIысхьэнэу фитыныгъэ яI (Адыгэхэр 2 Чэчэнхэр 1). Ахэр зэфэшъхьэф районхэмкIэ (3) къыщыхадзых. Илъэс заулэ ыпэкIэ хэдзын законым зэхъокIыныгъэхэр зыфашIым  Адыгэхэм депутат 1 неIэп парламентым хадзын алъэкIыгъэр. Мыщ къыхэкIэу Адыгэхэр кIэдаохэу аублагъ хэдзын законыр агъэтэрэзыжьынэу. Мазэ ипэкIэ законым зэхъокIыныгъэхэр фашIыгъ ыкIи Адыгэхэм депутат 2 хадзын алъэкIынэу ашIыжьыгъ.