Пщыжъхьаблэ щапIугъэ нарт шъаоу Ордэн Андзаур тыжьын медалыр къыдихыгъ


Мэлылъфэгъу мазэм Европэм дзюдомкIэ изэнэкъокъу Рязань щыкIуагъ. Хэгъэгухэм яхэшы-пыкIыгъэ командэхэм язэIукIэгъухэм ахэлэжьагъ Адыгэ Республикэм ит къуаджэу Пщыжъхьаблэ щапIугъэ нарт шъаоу Ордэн Андзаур, тыжьын медалыр къыдихыгъ.

Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ Литвам 5:0-у, Чехием 4:1-у, Францием 3:2-у атекIуагъ. Грузием ибэнакIохэм 3:2-у Урысыем шIуахьыгъ.

Ордэн Андзаур кг 66-рэ къэзыщэчырэмэ янэ­къокъугъ. Европэм идышъэ медаль къыдэ­зыхыгъэ грузин спортсменэу В. Маргвелашвили зыIокIэм, бэнэгъур «къабзэу» къышIуихьыгъ.

Мы мафэхэм Ордэн Андзаур спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастер хъугъэ.

Ордэн Андзаур спортышхом гъэхъагъэу щишIы­рэр адыгэ быракъым и Мафэрэ Адыгэ Республикэр илъэс 25-рэ зэрэхъурэмрэ афегъэхьы. Опсэу, Андзаур! Уимедальхэм, щытхъуцIэхэм ахэбгъэхъонэу пфэтэIо.

Тибатырэу А. Ордэным, ащ итренерхэу Нэ­джыкъо Руслъанрэ Беданэкъо Рэмэзанрэ, зэкIэ къыфэгумэкIыхэрэм тафэгушIо.