Фитыныгъэ Радио: Сирием щыщ адыгэхэр IэпыIэгъум къыфэджэх


Сирием икъалэу Аллепо ыкIи ащ иIэгъо-благъохэм афэгъэзэгъэ «Адыгэ Хасэм» «Фэйсбук» хъытыу нэкIубгъом къыфэджэныгъэ къырагъэхьагъ. Ащ зэритымкIэ, Адыгэ пстэуми къяджэх Алеппо дэс адыгэхэм псынкIэу къадэIэпыIэнхэу. 

Къэбар лъыгъэIэс амал зырызхэм къызэратрэмкIэ, мэфэ заулэ хъугъэу Урысыем ыкIи Сирием ядзэ къухьлъатэхэр Алеппо топкIэ дэох ыкIи Башар Асадым игъусэ дзэхэр къалэм дэхьанхэу загъэхьазырыхэу ары. 

«ТIуапсэ –пресс» зыфиIорэ къэбар къулыкъум къызэритхырэмкIэ, къэбар жъугъэ кIочIэ зэфэшъхьэфхэм къызэратырэмкIэ мы аужырэ тхьэмафэм цIыф нэбгыри 150 нахьыбэ топ къаохэм аукIыгъ. 

УIагъэхэр зиIэхэри ащ фэдитIу мэхъух. Къалэм цIыфэу къыдэнагъхэм яIофхэр дэй дэдэхэу къатхых, еIо Фитынынгъэ Радиом игущыIэгъугъэ «ТIуапсэ-пресс» хъытыу нэкIубгъом ипащэу Бгъанэ Али. 

Бгъанэ: Сирием щыIэ Аллепо къалэ иIоф дэи, зэмызэзэожьынхэу зэдырагъэштагъэми. Аллепо адыгэхэри дэсых. Ахэм яIофхэри дэи. Остыгъэ яIэп, шхынхэр яIэп, псыр аIэкIахьэрэп. Топхэр къатырагъахьэх. Адыгеим ихьыкумэт Iахьхэм Iофыр зыдэгъэзагъэри ашIэрэпын фай, тегущыIэхэрэп. Ау дунаим тет адыгэ хасэхэм банкым ахъщэхэр зэрыбгъэхьашъущтхэр къызэIуахыгъэх. Адыгеим щыпсэухэрэми ашIэрэп джыри къэбарыр. ЧIыпIэ телеканалхэм, гъэзетхэм, радиом зыгори къаIорэп. 

ДжырэкIэ Адыгеим зэкIэмкIи IэкIыбым къикIыжьыгъэ адыгэ нэбгырэ I минрэ 600 фэдиз щэпсэу, къэтын зэфэшъхьафхэмкIэ. Сирием илъэси 5 ехъугъэу щыкIорэ заом ыпэкIэ адыгэ нэбгырэ мини 100 ехъу щыпсэущтыгъэу къалъытэщтыгъ. Ахэр я19 лIэшIэгъум щыIэгъэ Урысые-Кавказ заом ыпкъ къикIыкIэ, ячIыгужъ къазарагъэгъэбгынагъэм къыхэкIэу IэкIыбым ифагъэх. 

Сирие заом нэбгырэ шъэ заулэ адыгэу хэкIодагъэу агъэунэфыгъэу къатхы къэбар лъыгъэIэс амал зэфэшъхьафхэм. Нахьыбэхэр IэкIыб къэралыгъохэм икIыжьыгъэхэу къатхы. Урысыем иадыгэ хэкухэми адыгэхэм къагъэзэжьыгъ. ГущыIэм пае, Адыгеим щыщ бэдаушмэ къызэраIорэмкIэ, Сирием къикIыжьыгъэ адыгэхэу Адыгеим щыпсэухэрэр нэбгырэ 600 ехъу. 

ДжырэкIэ IэкIыбым къикIыжьхэу хэкум итIысхьэхэ зышIоигъохэм ателъытэгъэ чIыпIэхэм ащыщхэу адыгэмэ ателъытагъэр мэкIэ дэдэхэу къаIо бэдаушмэ. 

Къэзгъэзэжьын зылъэкIыгъэ Сирием щыщ адыгэмэ янахьыбэр Iофыгъуабэ зэфэшъхьафхэм зэрахэтхэр бэдаушмэ къаIо. Сирием щыкIорэ зэпэщIэтыныгъэр 2011 илъэсым къыщежьагъ. Къэралыгъом иIэшъхьэтетэу Башар Асад идзэхэмрэ оппозицымрэ, ыкIи куп зэфэшъхьафхэмрэ зэутэкIыныгъэхэм хэтщ. 

Фитыныгъэ Радио, Щэрджэс Ларис