Иордание: Адыгэхэмрэ Чэчэнхэмрэ парламент хэдзынхэм хэлэжьэщтхэп Къурщэ Амджад хьапсым зэрэчIагъэсырэм пае

Къурщэ Амджадрэ икIалэрэ 

ЩышъхьэIум и 13-м, Иорданием щыпсэурэ Адыгэхэмрэ Чэчэнхэмрэ ащыщэу нэбгрэ 150 нахьыбэ Иорданием ипарламент хэдзынхэм хэмылэжьэнхэу тхьапэм яцIэхэр чIадзагъэх. Ахэм ямырэзэныгъэ джащ фэдэу къагъэлъэгъощт Адыгэ кIалэу, дин-лэжьэу Къурщэ Амджад мазэ 2 хъугъэу, мэхькэмэ (суд) амышIэу хьапсым зэрэчIагъэсырэм пае. Джащ фэдэу Иорданием щыщ Адыгэ активистхэм фасебукым къыщатхы. 

Тхьапэм чIэзыдзагъэхэм ахэтых Иорданием ипарламент хэтыгъэхэм ащыщхэр (Шъхьалтыхъу Рухьи, Бину Тамер), шIэныгъэ-лэжьыхэр, цIыф цIэрыIохэр ыкIи нэмыкIхэр. 

Шъугу къэтэгъэкIыжьы: Мэкъуогъум и 14-м, 2016 илъэсым, Иорданием щыщ Адыгэ кIалэу, динлэжьэу Къурщэ Амджад, Иордание полициехэм аубыти, къалэу Аман дэт хьапсыгорэм чIагъэтIысхьагъ. Полициехэм къызэраIорэмкIэ 2014 иилъэсым Сириемрэ Иракымрэ ащыкIорэ заом Иорданиер хахьэн ыщыкIагъэп къызэриIогъагъэм пае динлэжьыр аубытыгъ. Динлэжьыр зэраубытыгъэм зэрэдырамыгъащтэрэр ИорданиемкIэ цIыфбэмэ къаIуагъ ыкIи къатхыгъ. 

Къурщэ Амджад игупщысэхэмкIэ радикалэу щытэп. Ар мамырныгъэ гъогум тетэу къэгущыIэзэпыты. Мазэ заулэ ипэкIэ Адыгэ республикэм къэкIогъагъ ыкIи зэхахьэхэм къащыгущыIэгъагъ. 


Щыкъым Саид тхьапэм ицIэ чIедзэ